Krav til saksbehandling

Det er ikke krav til å avholde oppstartsmøte. Dette kan avholdes ved behov og dersom forslagstiller etterspør dette. Behov kan for eksempel være basert på at det er tvil om endringen er en mindre reguleringsendring eller om denne må behandles som en vanlig detaljregulering.  Oppstartsmøte er gebyrbelagt.

Det er videre ikke krav til varsel om oppstart. Det er likevel anbefalt at det varsles om oppstart av praktiske grunner i de tilfeller hvor det kan være tvil om det er tale om en mindre endring, eller ordinær endring. Det må i varslet fremgå at det er aktuelt å behandle forslaget som en mindre reguleringsendring.

Det er krav om at forslaget til mindre reguleringsendring skal sendes til uttale hos berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket. Dette gjøres når planforslaget er fullstendig og komplett. Uttalefrist settes normalt til 3 uker.

Det er ikke krav til utleggelse av forslag til mindre endringer til offentlig ettersyn etter pbl. 2008 § 12-10, eller kunngjøring av endelig vedtak. Underretning om vedtak sendes til berørte myndigheter som har hatt merknader, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket. 

Varslings- og saksbehandlingskravene for mindre endringer følger av forvaltningslovens §16, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd, jf. plan- og bygningslovens § 1-9.

Forslag til mindre endring

Komplett planforslag omfatter normalt plankart og bestemmelser som viser endringen. Det skal også utarbeides en kort planbeskrivelse med en beskrivelse av endringene, behovet og konsekvensene av disse.

For fremstilling av plankart og bestemmelser er viktig å være oppmerksom på følgende.

Plankart

Ved krav til kartfremstilling av mindre reguleringsendringer må det skilles mellom planer som er fremstilt digitalt og planer som ikke er fremstilt digitalt (analog plan). Dersom moderplanen er fremstilt digitalt, skal alle endringer som hovedregel også fremstilles digitalt. Dette må avklares tidlig i prosessen. Det kan rettes forespørsel til plankontoret ved GIS ansvarlig om planen er fremstilt digitalt. Endring av moderplan som er vedtatt etter reglene i PBL2008 skal alltid fremstilles digitalt.

Er planen som endres fremstilt digitalt, skal endringen som hovedregel redigeres inn i det opprinnelige plankartet. Dette skjer rent praktisk ved at Etat for plan og geodata på anmodning utleverer plandata for planen slik den fremstår før endring, og at endringene innarbeides i plankartet. Kart med endringer blir gjeldende plan. Er planen vedtatt etter tidligere lov og fremstilt med arealformål gitt i T-1381, må endringene likevel i utgangspunktet skje etter hjemlene i gjeldende lov og med de arealformål og hensynssoner som er gitt i kart- og planforskriften vedlegg I og II. Det er i kommentardelen til loven gjort noen unntak for dette. Unntaksvis kan det også der det finnes planer etter eldre lovverk med digitale plandata som tidligere etableres en egen arealplan-ID for endringen, og området som endres fremstår som en "øy" i den opprinnelige planen og har sitt eget planområde. Dette vil særlig være hensiktsmessig dersom deler av planen som endres allerede er realisert.

Er moderplanen ikke fremstilt digitalt, er det ikke krav til fremstilling av hele planen eller endringen digitalt. Unntak kan gjelde dersom endringen omfatter så vidt vesentlige deler av planen at det etter en konkret vurdering anses riktig å kreve fremstilling av hele moderplanen digitalt. Dette er særlig hensiktsmessig dersom moderplanen ikke er realisert og/eller endringene er omfattende. Ved mindre endringer av planer som ikke er fremstilt digitalt, må det være tilstrekkelig med en pdf-fil av plankartet som viser endringen. Også i slike tilfeller kan det som tidligere etableres en egen arealplan-ID for endringen, og området som endres fremstår som en "øy" i den opprinnelige planen og har sitt eget planområde.

Bestemmelser

Som hovedregel innarbeides bestemmelsene ved mindre reguleringendringer i gjeldende planbestemmelser (moderplanens bestemmelser). Bare rent unntaksvis vil det kunne utarbeides egne bestemmelser for endringsområdet. Dette forutsetter at ingen av bestemmelsene for moderplanen skal gjelde for endringsområdet. Praksisen med etablering av egne bestemmelsesdokument kun med tilleggsbestemmelser for endringsområdet skal opphøre. Kart og planforskriften forutsetter at det er de til enhver tid gjeldende planbestemmelser som finnes i planregisteret. Det legges inn i overskrift at bestemmelsene er endret med dato og arealplan-ID og saksnummer. Det settes også inn fotnoter i bestemmelsene med tilsvarende opplysninger.

Bestemmelser som skal strykes markeres med rødt og gjennomstrekning og nye bestemmelser merkes med rød skrift ifm. saksbehandling og høring. Når vedtak er fattet, tas bestemmelser som skal strykes bort og rød skrift gjøres om til svart for tilføyde bestemmelser.

For fremstilling av kartgrunnlag/dokumentasjon for mindre reguleringsendringer gjelder for øvrig kart- og planforskriften og gjeldende produktspesifikasjon for kart som finnes på planlegging.no. Det vises også til kommunens nettsider med veileder til private planforslag.