Rammeplanen vil gi forutsigbarhet og mulighet til å vurdere ulike saker likt på tvers av kommuner og fylkesgrenser. I rammeplanen er vegnettet delt inn i 4 ulike holdningsklasser for å få en ensartet behandling av avkjørsels- og byggegrensespørsmål. De ulike klassene forteller hvilke kriterium som skal legges til grunn behandling av avkjørselssøknader på ulike typer vegstrekninger.

Veglovens § 29 fastsetter den generelle byggegrensen til 50 meter fra vegmidten både på riks- og fylkesveger. Denne grensen kan synes for streng langs deler av fylkesvegnettet. Veglovens § 29, 4. ledd åpner for at fylkeskommunen kan differensiere byggegrensene langs fylkesvegen ned til 15 meter.

Statens vegvesen har nå utarbeidet ny rammeplan der det foreslås et opplegg for differensierte byggegrenser som er samordnet med de 4 ulike holdningsklassene for avkjørsler.

Følgende differensierte byggegrensen legges til grunn:

  • Holdningsklasse 1 (rød) – veg med regional, nasjonal og/eller internasjonal funksjon – byggegrense 50 meter
  • Holdningsklasse 2 (gul) – veg med regional og overordnet lokal funksjon – byggegrense 50 meter
  • Holdningsklasse 3 (blå) – veg med lokal samlevegfunksjon – byggegrense 30 meter
  • Holdningsklasse 4 (grønn) – veg med andre lokale funksjoner – byggegrense 15 meter

Relaterte dokumenter