Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen legger føringer for hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet og kan inneholde mange ulike reguleringsformål.

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter.

Kriterier

Med hjemmel i forskrift til plan- og bygningslovens § 2-1 krever Eigersund kommune at alle forslag til reguleringsplaner konstrueres og leveres på digital form (sosi- og dwg-fil) før planforslaget tas opp til 1.gangs behandling.

I forbindelse med ny plan og bygningslov som trådte i kraft 1.7.2009 vil vi påpeke noen vesentlige endringer.

 • Det blir nå sammenfallende arealformål i kommuneplan og reguleringsplan.
 • Nye plantyper er områdeplan og detaljert reguleringsplan. Plantypen bebyggelsesplan utgår.
 • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering
 • Det er nå krav til oppstartsmøte for alle plansaker.
 • Det innføres nye koder og presentasjonsregler for fremstilling av reguleringsplaner. Oversikten i nasjonal produktspesifikasjon over tillatte koder er uttømmende. Lenke
 • Tidligere veileder for fremstilling av reguleringsplaner er under revisjon
 • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging
 • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensanalyse. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Miljøverndepartementet. Nasjonal spesifikasjon av plandata etter SOSI 4.1 skal benyttes til veilederen er klar. Utbygging må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år om gangen.

Gebyr og priser

Tjenesten er delvis brukerfinansiert. Det er gebyr for behandling av private reguleringsforslag, for søknader om mindre vesentlige reguleringsendringer og for søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan. Betalingsregulativ godkjennes av kommunestyret hvert år. Nærmere opplysninger på kommunens internettsider. Gebyrregulativ for reguleringsplaner

Samarbeidspartnere

Offentlige organer og andre interesserte skal varsles med brev når planarbeidet settes i gang. Det samme gjelder registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta kontakt med kommunen og avtale et møte før du kan sette i gang planarbeidet. I oppstartsmøtet blir ulike problemstillinger og føringer belyst og evt. avklart for området som skal reguleres. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversendes det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt. Dersom ikke annet er oppgitt er tidsfristene i henhold til plan-og bygningsloven av veiledende. Avvik kan forekomme som følge av arbeidsmengde, ferieavvikling osv. Dersom kommunen trenger mer tid enn det som er oppgitt, bør det bli gitt tilbakemelding til søker om dette innen de oppgitte fristene.

Klagerett

Plan- og bygningsloven. Klager på enkeltvedtak behandles i hht forvaltningslovens generelle regler og de spesielle regler i plan- og bygningsloven. Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen eller områderegulering, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

Startpakke

For tiden er det under utarbeidelse Startpakken som skal brukes ved private forslag til detaljregulering. Denne vil bli lagt ut på denne hjemmesiden når den er ferdig.

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunes krav, som bl.a. tilsier at plankart skal leveres i digital form i henhold til sosistandarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt (for eksempel. mangler koter eller eksisterende bygg), kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, i den grad dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget (jf. pbl § 5 ). Bestillingsskjema for Startpakken

Startpakken inneholder

Del A - Materiale som tilrettelegges for det enkelte prosjekt. Materialet beholdes av søker og benyttes ved varsling av planoppstart og til hjelp i planarbeidet.

Del B - Materiale som søker tar med i planens dokumenter - herunder planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og sjekkliste for ROS - analyse. Aktuell tematikk skal framkomme i innsendt planforslag.

Del C inneholder informasjons- og grunnlagsmateriale til hjelp i planarbeidet.

Du kan laste ned hele startpakken i lenken nedenfor.  Alle filene er i pdf-format. Hvis du ikke har Adobe Reader, kan programmet lastes ned gratis her.

 • C Informasjon-/grunnlagsmateriell (doc)
 • C Informasjon-/grunnlagsmateriell (pdf) 

Kilder for bruk i planleggingen

Eigersund kommune benytter NovaPoint Areal ved konstruksjon av digitale planer. For å få et godt lesbart og ensartet utseende på planene er det utarbeidet en standard for strektykkelser og tittelfelt. Disse kan kopieres av private forslagsstillere.

Politisk hører dette arbeidsområdet under Miljøutvalget. Administrativt hører dette arbeidsområdet under Plankontoret. Vår e-postadresse er post@eigersund.kommune.no.