Byggegrensene skal ivareta de kravene som en må ha til veisystemet og til trafikken og til miljøet på eiendom som grenser opp til vegen og medvirker til å ta vare på miljøhensyn og andre samfunnshensyn.

Riksveg og fylkesveier

Byggegrensene skal gå i en avstand på 50 meter fra riksvei og fylkesvei.

Kommunal veier

Byggegrensene skal gå i en avstand på 15 meter fra kommunal vei.

Jernbane

Byggegrensene skal gå i en avstand på 30 meter fra spor.

Gang og sykkelvei

For gang- og sykkelsti er avstanden 15 meter, enten det er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei.

Avstanden skal måles fra midtlinjen i henholdsvis kjørebane, eller gang- og sykkelveien. De avstandene som er oppgitt, skal måles vannrett og i rett linje.