Området ligger i Eigersund kommune i Rogaland fylke. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Beregningene er gjort med grunnlag i historiske flommer. Fremskrivninger for klimaendringer er ikke tatt med i analysen.

Under flommen i 2009, beregnet til i underkant av en 5-årsflom, registrerte NVE at Hestvad bru gav en oppstuving på drøyt 0,5 m mens Nybrua ikke ga målbar oppstuving. Det ble også konstatert kapasitetsproblemer ved mindre bruer som Tyskerbrua og Damsgård bru.

Allerede ved en 10-årsflom er flere lavereliggende områder flomutsatt på kartlagt strekning. En del bygninger er flomutsatt, spesielt langs Lundeåna i området ved Svanedal kraftstasjon og Myra, samt langs Eieåna. Videre enkelte bygg langs Hellelandselva. Analysene viser at det sannsynligvis vil renne vann gjennom undergangen ved jernbanen ved en 10-årsflom. Dette vil medføre fare for oversvømmelse både av et parti av skinnegangen på jernbanen og enkelte bygninger på innsiden. Ekstremvannstand sjø medfører at bygninger langs havna er flomutsatt.

Tyskerbrua overtoppes ved 10-årsflom og kapasitetsproblemene øker for større flomstørrelser. E39 er utsatt på en delstrekning ved Helleland. Bruene vist på kartblad Krossmo og Helleland ved tverrprofil 53.9, 59.9 og 73.9 har for lav kapasitet allerede ved en 10-årsflom. Vannstanden er i kontakt med undersiden av bruene som kan medføre at bruene blir overtoppet.

Adkomstbruen nord til Elverhøy nedenfor Slettebøvatnet overtoppes fra og med 50-årsflom.Ved Hestvad bru viser beregningene at en får overtopping på nordsiden av brua og inn mot bilveien. Dette medfører en viss avlastning av Hestvad bru for større flommer. 50-årsflommen vil i områdene vist på kartblad Egersund, Slettebø og Krossmo gi oversvømmelser tilsvarende 10- årsflommen. Sørlandsveien (E39) vil være ufremkommelig i partier ved Helleland, samt noen flere flomutsatte boliger.

En 200-årsflom vil for kartlagt område medføre oversvømmelse av hele dalbunnen fra utløpet fra Øgreyfoss kraftstasjonen og ned til Slettebøvatnet. Langs Lundeåna vil en få store oversvømmelser ved områdene rundt Myra, Svanedal kraftverk og sentrum. For Eieåna vil jernbanen samt flere boliger bli oversvømt. E39 vil være ufremkommelig ved Klungeland, Lauvoll, Vassvik, Langhølen og Hogstadhølen. Boligene nærmest elven vil være flomutsatt ved Helleland. Utsatte bruer ved Helleland er bruene ved tverrprofil 69.9 og 79.9, der vannstanden når undersiden av bruen ved en 100-årsflom

Ved store flommer kan elva rive med seg vegetasjon og andre ting som ligger langs elvekanten. Dette kan føre til tilstopping av bruåpninger med påfølgende oppstuing og oversvømmelser selv ved mindre flommer. Under flomepisoder er det viktig at kommunen inspiserer bruåpningene og flomverk for kontinuerlig å vurdere faren for overtopping.

Ved oversiktsplanlegging kan en bruke flomsonene direkte for å identifisere områder som ikke bør bebygges uten nærmere vurdering av faren og mulige tiltak. Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesaksbehandling må en ta hensyn til at også flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. Spesielt i områder nær flomsonegrensen er det viktig at høyden på terrenget sjekkes mot beregnede flomvannstander i tverrprofiler for kart basert på 1D-modeller. Primært må en ta utgangspunkt i de beregnete vannstander og kontrollere terrenghøyden i felt mot disse. En må spesielt huske på at for å unngå flomskade må dreneringen til et bygg ligge slik at avløpet også fungerer under flom.

En sikkerhetsmargin skal alltid legges til ved praktisk bruk. For dette prosjektet er sikkerhetsmarginen satt til 30 cm, og dette må legges til de beregnede vannstander for 200-årsflommen.

Med grunnlag i flomsonekartet, må det innarbeides bestemmelser for byggehøyder for det kartlagte området når kommuneplanen for Eigersund kommune rulleres. Flomsonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak; som evakuering og bygging av voller.

Relaterte filer