Hvis kommunestyrets vedtak av en plan med gjennomføringsfrist blir påklaget, begynner fristen å løpe når klagen er avgjort.

Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuelle forlengelser er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21-9 for tiltaket.

Det er ikke adgang til å dispensere for å forlenge virkningen av en utløpt detaljplan. Loven gir ikke adgang til å dispensere fra saksbehandlingsregler.

Dersom slik søknad ikke er innkommet og forlengelse er gitt kan det i utgangspunktet ikke gis byggetillatelse uten at det først fattes nytt planvedtak. For slikt vedtak kreves ordinær planprosess etter §§ 12–9 til 12–11.

Søknaden om forlengelse skal forelegge for eiere og festere av eiendommer som blir direkte berørt til uttalelse. Kommunen skal vurdere om søknaden også bør forelegge berørte myndigheter før vedtak treffes, jf § 16 i forvaltningsloven.

Søknaden om forlengelse må før utløpet av fristen være avgitt til postoperatør som skal sørge for å få søknaden fram til kommunen eller kommet fram til den elektroniske adresse kommunen har oppgitt for mottakelse av post, jf. § 30 i forvaltningsloven.

Søknad med begrunnelse sender Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund eller en kan benytte skjemaet under.

Det understrekes at det er tiltakshaver som har ansvar for at det søkes om forlengelse og ikke Eigersund kommune.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51468000 eller 95884976.

En kan benytte skjemaet under for å søke om forlengelse

Søknad om forlengelse