Generelle bestemmelser og dokumentasjonskrav

Eigersund kommune legger til grunn det som følger av KS hovedtariffavtale (HTA) kap. 1 § 12 og KS Personalhåndbok når det gjelder beregning av lønnsansiennitet.

Lønnsansiennitet er et uttrykk for hvor mye av tidligere praksis som skal medregnes når lønnen skal fastsettes. Det er kun nødvendig å fastsette lønnsansiennitet for arbeidstakere som er i stillinger lønnet etter reglene i HTA kap. 4.

Lønnsansiennitet skal fastsettes ved tilsetting, og dette gjelder også ny stilling hos Eigersund kommune, f. eks, dersom en vikar etter utløpet av vikariatet blir tilbudt nytt vikariat. Omgjøring av stilling er ikke ny tilsetting. Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver, beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet. Det samme gjelder ved utvidelse av samme stilling.

Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. aktuelle måned med bakgrunn i det antall år og måneder som godskrives i lønnsansienniteten. Alle forhold skal dokumenteres. Dokumentasjonen fra tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere skal inneholde:

  • Start og sluttdato
  • Stillingsprosent og stillingstype
  • For ekstrahjelp/tilkallingsvikarer må timeantallet være spesifisert

Oppgitte opplysninger som ikke er dokumentert eller er mangelfullt dokumentert, iht. kulepunktene over, vil ikke bli tatt med i beregningen. 

Hvis andre forhold av betydning for ansiennitetsdato blir levert på et senere tidspunkt, vil virkningstidspunktet for ny ansiennitet bli satt når ny dokumentasjon ble innlevert.

Regler for ansiennitetsberegning

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år og all privat og offentlig tjeneste godskrives. Merk at denne bestemmelsen gjelder kun for ansatte som har tiltrådt stilling etter 30. april 2022. For ansatte med tiltredelsesdato før 01.05.2022, gjelder godskriving etter de regler som gjaldt på dette tidspunkt. I realiteten vil det si at fagarbeidere eller ansatte med høyere utdanning, tiltrådt før 01.05.2022, ikke vil få godskrevet privat tjeneste dersom det ikke er relevant for stillingen.

Øvrige godskrivningsregler er som følger:

  • Omsorgstjeneste (omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke) godskrives med inntil 3 år
  • Fagarbeidere får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet etter fylte 18 år. Verdiskapningsdelen er på ett år.
  • Tjenestetiden ved verneplikt godskrives
  • Arbeid i hjemmet godskrives med inntil 6 år (NB! Kun for stillinger uten særskilt utdanning)
  • Arbeidsforhold uten fastsatt stillingsstørrelse (Timelønnet arbeid/ekstrahjelp) godskrives hvis perioden er over 1/2 år og omfanget er i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke
  •  Praktikant og turnustjeneste: Praktikanttjeneste etter fylte 18 år likestilles med ordinær tjeneste ved tilsetting av ordinær stilling, uavhengig av om det er offentlig eller privat praktikanttjeneste. Prakisperioden i forbindelse med utdanning regnes som en del av utdanningen og skal ikke regnes med. Turnustjeneste for lege og fysioterapeut regnes som ordinær tjeneste som skal godskrives/medregnes
  • Permisjoner i arbeidsforholdet: Hovedregelen er at det ikke opptjenes lønnsansiennitet under ulønnet permisjon, men med unntak av verneplikt, utdanningspermisjoner på inntil to år (hvis relevant for vedkommendes arbeid) eller når det utføres offentlige ombud eller ombud i arbeidstakerorganisasjoner. Foreldrepermisjoner inntil to år, uavhengig av om denne er lønnet eller ulønnet, avbryter heller ikke opptjeningen av lønnsansiennitet.

Ansiennitetsbestemmelsen gjelder likt for deltidsansatte med en på forhånd bestemt arbeidstid som for tilsatte i hel stilling. Det vil si dersom en ansatt har hatt deltidsstilling med en fastsatt stillingsprosent får vedkommende godskrevet ansiennitet lik en som har hatt 100 % stilling i samme tidsrom. Det er ingen nedre grense for å beregne ansiennitet i tidligere deltidsstilling.

Eksempel: Ansatt i 15 % stilling i ett år gir ett år med ansiennitet.

Dokumentasjon og beregning av ansiennitet

Arbeidstakere skal ved tilsetting fylle ut elektronisk skjema for å få fastsatt sin lønnsansiennitet. Følgende skjema skal benyttes: Opplysninger ved ansettelse.

Arbeidsgiver foretar beregning av ansiennitet og arkiverer denne i ansattes personalmappe. Arbeidsgivers skjema for beregning: Fastsetting av lønnsansiennitet.

Gjeldende utdanningskoder finner du her: PAI utdanningskoder.