Planteknisk utvalg har i møte 19.11.2013, sak 244/13 vedtatt at forslag for detaljregulering for boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61 m.fl.-Skaret skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget er følgende å kunne legge til rette for etablering av to boligblokker med til sammen 24 leiligheter og utbedre eksisterende veg med hensyn til stigningsforhold og bredde.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 29.01.14-12.03.14.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 12.03.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Høringsuttalelse

Bruk følgende skjema om du ønsker å komme med uttalelser eller merknader til planforslaget.