Det serveres to måltider, samt frukt, drikke og kaffe, og måltidsfellesskapet vektlegges. Mentale og fysiske funksjoner stimuleres på den enkeltes premisser. Ved behov blir det gitt bistand med hjelp til personlig hygiene, medisiner o.l. Du får tilbud om transport tur/retur eget hjem. Et personale fra dagsenter er ledsager på transporten.

Deltakelse på aktiviteter tilpasses etter den enkeltes behov og funkjsonsnivå. Aktiviteter som foregår: Trim, bingo, boccia, andakt, sittedans, bildefremvisning, allsang, underholdning, konserter, kino, bussturer, sykkelturer, spaserturer, grilling, håndarbeid, verkstedsaktiviteter, tegning o.l

Beskrivelse av tjenesten

Dagsenter skal være helsefremmende og forebyggende med fokus på mestring og stimulering av gjenværende ressurser.  Personer med demens kan møte en rekke nederlag når de er sammen med mentalt friske. Litlaståva er derfor spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Det kan søkes om dagsenterplass her. En kan søke om dagsenter plass 1-5 dager i uken. Plass på dagsenter kan bidra til å utsette behovet for heldøgns tjenester i bolig eller institusjon. , og kan gi dine omsorgspersoner nødvendig tid til egne gjøremål.

Dagsenteret har åpent alle hverdager.

Plass på dagsenter bortfaller ved tildeling av heldøgnsomsorgstjeneste.

Hva er demens?

Demens er et samlebegrep for varige, ofte progredierende (fremadskridende), organiske hjerneforandringer som nedsetter mentale funksjoner. Det dreier seg ikke bare om hukommelsessvikt. I tillegg skjer det en gradvis reduksjon av andre intellektuelle funksjoner som tanke- og orienteringsevne, forståelse, dømmekraft, initiativ og evne til planlegging.

Vurderingsmomenter

Det må søkes om vedtak på tjenesten. Egensøknad for omsorgstjenester finne du her. Om du får tildelt plass på dagsenter en eller flere dager per uke beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  • Om tilbudet vil gi deg økt livskvalitet og/eller forebygge forverring av helsetilstand/funksjonsevne, slik at du får mulighet til å bo hjemme lenger.
  • Hvor omfattende og varige dine utfordringer er.
  • Hvilke andre tilbud du har.
  • Om tilbudet vil gi dine pårørende nødvendig avlastning.
  • Om du er i stand til å følge transport (minibuss) til og fra dagsenteret.
  • Om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er.
  • Geografisk bosted i kommunen.

Forventninger og krav til den som mottar tjenesten

Du må melde fra dersom du ikke kan komme til dagsenteret. Kontakt utenom dagsenterets åpningstid:

Kjerjaneset: 400 38 520

Du må ta med eventuelle nødvendige hjelpemidler til dagsenteret.

Telefon

Dagsenter, Litlaståva. Dagtid (kl. 07.30 – 15.00) 969 41 582

Egenbetaling

Kommunen tar betalt for denne tjenesten. Det er kun innleggelse i sykehus/kommunal institusjon eller planlagt ferie som gir grunnlag for betalingsfritak i perioden.

Lovgrunnlag

Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste.

Egensøknad

Egensøknad, omsorg