Hvor ligger vannområdet?

Vannområdet følger ikke de kommunale grensene, men tar utgangspunkt i nedbørsfeltgrensene. Dalane vannområde består av følgende kommuner, der hele eller større deler av arealet ligger innenfor vannområdet: 

  • Eigersund
  • Bjerkreim
  • Sokndal
  • Lund

Kommuner hvor mindre areal ligger innenfor vannområdet:

  • Gjesdal
  • Sirdal

Dalane vannområde

Organisering

Dalane vannområde er organisert med en vannområdekoordinator, et vannområdeutvalg og en arbeidsgruppe som er aktive samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vannområde. Utvalget skal i samarbeid med koordinator og arbeidsgruppen jobbe for å forbedre vannkvaliteten i Dalane.

Organisering av Dalane vannområde

Vannområdeutvalget

Vannområdeutvalget utgjør styringsgruppen for Dalane vannområde, og har det overordnede ansvaret for å lede og koordinere arbeidet, sørge for nødvendig politisk avklaring og fastsette de årlige rammene for aktivitetene. Politisk oppnevnte representanter fra kommunene og fylkeskommunen har stemmerett i Dalane vannområdeutvalg. Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune har observatørstatus i vannområdeutvalget. Vannområdekoordinator stiller som sekretær/koordinator. Vannområdeutvalget ble konstituert i juni 2020, og valgt leder er Frank Emil Moen fra Eigersund kommune. Valgt nestleder er Kjetil Slettebø fra Bjerkreim kommune.

Arbeidsgruppen

Denne gruppen består av administrative personer fra hver av kommunene i vannområde, samt Statsforvalteren (landbruk og miljø), vannkoordinator og Rogaland Fylkeskommune ved behov. Arbeidsgruppen utarbeider saker til vannområdeutvalget. På møtene diskuteres felles saker og framdrift i arbeidet med tiltak, og øvrige arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på vannområdenivå. Det er også viktig med erfaringsutveksling og dialog mellom kommunene på disse møtene. Arbeidsgruppen ble konstituert høsten 2020, etter vedtak i Dalane vannområdeutvalg september 2020.

Vannområdekoordinator

Trine Salvesen Røyneberg er vannområdekoordinator og daglig leder av vannområdet. Stillingen som vannområdekoordinator ble opprettet 02. juni 2020, og er nå en fast stilling på 100%. Stillingen er finansiert gjennom et spleiselag mellom kommunene og Fylkeskommunen i Rogaland. Vannkoordinator er ansatt av Eigersund kommune, og har kontorsted i Egersund. Vannkoordinator har sekretariatsfunksjon i vannområdeutvalget og i arbeidsgruppa i Dalane vannområde.

Relaterte lenker