Planteknisk utvalg har i møte 26.08.2014 sak 149/14 vedtatt at forslag for reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata med tilhørende dokumenter skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 15 leiligheter fordelt på tre bygg med tilhørende funksjoner. Hele planområdet skal innarbeides i digitalt format, men uten at det skal gjøres andre endringer i forhold til dagens situasjon i endelig plan.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 05.08.2014 – 17.10-2014. Sakens dokumenter er også lagt ut her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/høring.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Uttalelserog merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 17.10.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 958 84 976.