Prosjektil Areal AS gir, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Plan 19820005-16 Detaljregulering for boliger m.m. gnr 8 bnr 313 m.fl., Eigerøy, Jernhagen - Eigerøy

Planområdet

Planområdet er på ca.9,2 daa og omfatter eiendommen gnr.8, bnr.313 og deler av bnr. 371.Planområdet er i dag en del av Skøyteveien 2 som blir brukt til barnehage, utleiebolig og lager/garasje. Nord for Skøyteveien 2 ligger det et leilighetsbygg i 2 etasjer (Skøyteveien 4). Dette området planlegges ikke endret i forhold til dagens bruk, men ønskes regulert i tråd med dagens bruk i forhold til formål og utnyttelse. I kommuneplanen for Eigersund vises planområdet som sentrumsformål.

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere område til boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsområder og parkering. Det vil i hovedsak bli planlagt for tett-lav (enebolig, rekkehus, enebolig i kjede), lavblokk vil også bli vurdert. Byggehøyder vil tilpasses omkringliggende bebyggelse. Lekeplassen nordvest i området vil bli utvidet og oppgradert i forbindelse med utbyggingen.

Ikke krav til konsekvensutredning

Eigersund kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Innspill

Eventuelle innspill sendes på e-post eller post til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger med kopi til Eigersund kommune på e-post eller til plansjefen, postboks 580, 4379 Egersund.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Relaterte dokumenter