Tidligere innsendte merknader tas med i ny plan. Dersom berørte parter har ytterligere merknader vil disse bli lagt til i saken. Reguleringsformålet er likt som i gjeldende plan. Det er nye endringer i bestemmelser og plankart for boligområde.

I bestemmelsene foreslås det blant annet en oppjustering av maksimalt tillatt bebygd areal for alle tomtene. Justering av garasjens størrelse og plassering på tomta. Mindre oppjustering av mønehøyder for enkelte av tomtene fordi oppgitte kostehøyder ikke stemmer med faktisk terreng. Nedjustering av takvinkel for tomtene lengst mot sør

I plankartet foreslås det justeringer av byggegrensen for enkelte tomter. Mindre justeringer av tomtegrensende bolighus i sør.

Ny reguleringsplan viderefører bebyggelsens gode landskapstilpasning, utsikt og synlighet fra sjøen. Eventuelt andre forhold som fremkommer i planarbeidet, synliggjøres og dokumenteres i planforslaget.

Uttalelse

Frist for uttalelser er 19. desember 2011 og uttalelser sendes til Kristiansen & Selmer-Olsen As, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord.

Relaterte dokumenter