Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 16.12.2013 vedtok Detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien/Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. (sak 095/13).

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøring.

Relaterte dokumenter