Detaljreguleringsplan på ny avgrenset høring – Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572 mfl.

Da ovenfor nevnte detaljreguleringsplan var på høring høsten 2020 reiste Rogaland fylkeskommune innsigelse mot alternativ 2 som viser atkomst via Vågsgaten. Innsigelsen var slik:

«Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til alternativ 2 slik planforslaget foreligger. Før vi kan ta endelig stilling til dette alternativet må det gjøres nærmere utredninger. Innsigelsen kan frafalles dersom det fremlegges et planforslag som er dimensjonert iht. gjeldende tekniske krav og som er mulig å realisere sett ut ifra planområdets topografi.»

Etter det har forslagsstiller Sweco AS og plankontoret utarbeidet hvert sitt trafikknotat og Sweco har justert reguleringsplankartet for alt. 2, bestemmelsene for alt. 2, planbeskrivelsen og de har i tillegg utarbeidet tegninger av kryssområdet. Se lenker nedenfor.

De justerte plandokumentene er nå på en avgrenset høring. Høringen gjelder kun endringene i området Jernbaneveien / Vågsgaten sammenlignet med de dokumentene som var på høring høsten 2020.

Merknader

Fristen for å komme med merknader settes til den 19.08.21.

Relaterte dokumenter