Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan. Endring av detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse gnr. 7 bnr. 226 m.fl. - Leidlandshagen K3

Eigersund kommunestyre har i møte den 21.01.19, sak 008/19, vedtatt detaljreguleringsplanen for Konsentrert boligbebyggelse gnr. 7 bnr. 226 m.fl. Leidlandshagen K3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Endringene sammenlignet med tidligere gjeldende reguleringsplan er i hovedsak knyttet til at det tillates rekkehusboliger, kjedehus eller småhus med tilhørende garasje / carport istedenfor leiligheter i flermannsbolig i område BKS 1.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktige. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 13.02.19.

Relaterte dokumenter