Ekstremværet Synne var et relativt kortvarig, men intenst ekstremvær i perioden lørdag 5. og søndag 6. desember 2015. Det var varsling dagen i forkant fredag 4. desember,  nedtrapping/skadebegrensning mandag 7. desember og ministerbesøk 8. desember.

Kommunen vil berømme innsatsen fra alle som deltok under Synne. Det gode teamarbeidet er årsaken til at resultatet ble såpass vellykket som det faktisk ble. Dette skrytet må også gå til alle de som ikke har vært så synlige, men som også var med og bidro til det gode resultatet. Dette gjelder f.eks ulike bedrifter som stilte opp - uavhengig av tidspunktet på døgnet vi "banket på", her må spesielt Aker Solutions AS nevnes. Takken går ikke minst til de mange innbyggere som også var med og bidro på mange ulike områder under ekstremværet, f.eks som vertskap for de som ble evakuert.

Det har vært gjennomført en omfattende evaluering både internt i organisasjonen og hos eksterne samarbeidspartnere. Det har videre vært holdt åpent evalueringsmøte for alle som ble evakuert, samt etterspurt evalueringsinnspill fra publikum gjennom en egen epostsadresse til dette formålet; synne2015@eigersund.kommune.no I sum har dette gitt mange store og små innspill og det har resultert i en omfattende, men lærerik evaluering. Det er avdekket flere svakheter som må endres og følges opp og mange læringspunkter som må legges inn i rutiner og planverk. Det er i evalueringen lagt særskilt vekt på at de enkelte punktene skal være så konkrete som mulig. De enkelte tiltakene vil bli samlet i et eget dokument, der ansvar og tidsfrister vil bli påført slik at det kan følges opp av rådmannen. Rådmannen foreslår i sitt saksfremlegg at kommunestyret får en orientering om status på alle tiltak mm i juni 2017.

På grunn av omfanget av Synne og ikke minst den interessen kommunens håndtering har fått i media, Samfunnssikkerhetsprisen 2015, besøk av ulike beredskapsaktører/kommuner og innlegg på ulike konferanser, har rådmannen valgt å gjøre saken mer utfyllende enn normalt.

Det er først tatt gjennomgang av hendelsen dag for dag. Deretter gjennomgås selve evalueringen under rådmannens vurderinger.

Som vedlegg til saken er det tatt med en oversikt over beredskapsprinsipper, beredskapsressurser og viktige beredskapsressurser i Eigersund kommune, samt et vedlegg med utfyllende informasjon om vassdragene og kritiske områder i kommunen. Videre er evalueringsrapportene fra Fylkesmannen i Rogaland og Norges Vassdrags- og Energivesen (NVE) tatt med som vedlegg. Utkastet til revidert beredskapsplan som nå skal ut på høring som temaplan, er tatt med som vedlegg da mange av endringene i denne er et resultat av evalueringen.

Saken legges frem for kontrollutvalget mandag 11. april, formannskapet 14. april og kommunestyret 18 april 2016. Kommunesstyret vil få en egen orientering om håndteringen av ekstremværet Synne i forkant av møtet, i tiden kl. 1745 - 1830 på Grand Hotell.

Alle dokumentene i en fil:


Arbeidsgruppe for evalueringsprosessen og utarbeidelse av evalueringsrapporten :

***

"Det er ikke bare for hva vi gjør, men også for hva vi ikke gjør, vi er ansvarlige." Molière (Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673)