Felles brukerutvalg ble konstituert på kommunestyret møte 04. november 2020 i sak 129/19. Imidlertid hadde det ikke kommet forslag til varamedlemmer for Mestringsenheten, og til 2.og 3. vararepresentant for flyktninger eller innvandrere. Disse plassene står fortsatt tomme.

I etterkant har vi fått inn et navn fra en mann til målgruppen for mestringsenhetens ansvarsområde, men vi trenger en kvinne til vervet som 1.vararepresentant. Når det gjelder flyktninger og innvandrere så trenger vi en kvinne til vervet som 2.og 3. vararepresentant.

Utvalgets ansvar er å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, målgruppe for mestringsenheten ansvarsområde og innvandrere/flyktninger. Det er ca 8 møter i året, og da behandles saker som administrasjonen legger frem – og som gjelder Felles brukerutvalgs ansvarsområde. Felles brukerutvalg skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester, og bidra med engasjement og medvirkning. Utvalget kan også ta opp egne saker.

Utvalgets sammensetning

Felles brukerutvalg skal bestå av 8 medlemmer med vararepresentanter for alle de nevnte gruppene. I tillegg skal det oppnevnes 2 politikere med vararepresentanter.

Foreslå kandidater

Har du forslag til kandidater bes disse sendt Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no. Frist for å komme med forslag til kandidater er 11.desember 2020. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Randi Haugstad på e-post eller på telefon 993 96 623.

Relaterte lenker

Felles brukerutvalg