Feriefritid

Alle arbeidstakere har rett til ferie og er pliktet til å avvikle feriefritid hvert år. I kommunal sektor utgjør ferien som hovedregel 30 virkedager (5 uker) i løpet av ferieåret (kalenderåret).

Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunkt for ferieuttaket, men det skal drøftes med den ansatte. I hovedferieperioden (01. juni til 30. september) kan den ansatte kreve å få 18 virkedager (tre uker) sammenhengende ferie. Arbeidstaker kan kreve å få beskjed om ferien så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien begynner, med mindre det er særlige grunner til hinder for dette.

Her vil du finner mer informasjon om feriefritid for ulike yrkesgrupper, rettigheter og plikter ved avvikling av feriefritid: Temahefte - Ferie.

Feriepenger

Feriepengegrunnlaget

Med feriepengegrunnlag menes inntekt som er feriepengeberettiget fra foregående år. Du vil finne opptjent feriepengegrunnlag for påfølgende år på din lønnsslipp.

Beregning av feriepenger

Feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget for foregående år. Ansatte over 60 år med rett til ekstra ferie, får i tillegg utbetalt feriepenger med 2,3 % av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder kun for feriepengegrunnlag opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. For den overskytende delen av feriepengegrunnlaget, skal det kun beregnes 12 % feriepenger, jfr. ferieloven § 10 (3).

Opptjening av feriepenger under sykdom, foreldrepermisjon  og barn/barnepassers sykdom

Sykelønn, full lønn under foreldrepermisjon og lønn under barns eller barnepassers sykdom som utbetales etter hovedtariffavtelen, er feriepengeberettiget.

Utbetaling av feriepenger

Normalt skal feriepengene utbetales når ferien avvikles. Imidlertid gir ferieloven åpning for at hele ferieavregningen skjer i juni, når dette er avtalt i tariffavtale. Samtidig trekkes alle som har fastlønn for feriefritid tilsvarende 5 uker. Ferietrekkes skjer forholdsmessig for medarbeidere i deltidsstilling.

Ansatte uten full opptjening

Man opparbeider seg feriepenger i året før ferieåret. Har man opparbeidet seg mindre feriepenger enn det ferietrekket utgjør og ikke ønsker å ta ut all ferien, kan det være grunnlag for å vurdere hvor mye ferie man er forpliktet til å avvikle. Dette må ses i sammenheng med eventuelt opparbeidet feriepenger hos andre arbeidsgivere året før ferieåret.

Dersom man ønsker å avvikle mindre ferie fordi man ikke har full opptjening av feriepenger, må det gis melding om dette til nærmeste leder som også må varsle lønningskontoret.

Ferieavregning

Ferieloven gir adgang til å utbetale feriepenger i forbindelse med lønn for juni måned sammen med trekk for feriefraværet.  Det vil si at i juni utbetales lønn etter følgende beregning:

Månedslønn - ferietrekk 5 uker (6 uker) + feriepenger - pensjon - fagforening, kaffe etc. = netto utbetaling.

Det trekkes ikke skatt av feriepengene. Ferietrekket ved fast stillingsprosent beregnes slik: Årslønn /312 x 30.

Feriepengene utgjør 12 % (14,3 % over 60 år) av feriepengegrunnlaget fra foregående år.