Varsel om avvikling av foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

Permisjonsperioden må meldes snarest mulig, senest fire uker før ved fravær utover 12 uker og senest 12 uker i forveien ved fravær utover ett år. Dette gjelder også eventuelle endringer på allerede innmeldte opplysninger.

Skjema for varsling finner du her: Varsel om avvikling av foreldrepermisjon/delvis permisjon (ved fødsel og adopsjon).

Stønadsperioden

Stønadsperioden starter fra det tidspunkt du slutter i arbeid, tidligst 12 uker og senest 3 uker før fødselen. Dette gjelder uavhengig av om du har valgt utbetaling av foreldrepenger med full eller redusert dagsats. Folketrygdloven legger opp til et fleksibelt uttak av foreldrepengeperioden. Du vil finner mer informasjon om dette på nav sine hjemmesider: Foreldrepenger.

Permisjonens varighet

Foreldrene har rett til permisjon i til sammen tolv måneder og uansett når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. I tillegg har hver av foreldrene rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon fra folketrygden. Sistnevnte rettighet gjelder imidlertid ikke for ansatte som har delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6.