Sakspapirene fra formannskapets møte 27. april er nå lagt ut på nettet .  Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl. 12:00  

Du finner papirene her. Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

L

 

Avgjøres av kommunestyret:

 

036/11

Årsregnskap 2010- Eigersund kommune

 

037/11

Økonomirapport januar - mars 2011

 

038/11

Godtgjørelse til felles brukerutvalg.

 

039/11

Retningslinjer kommunale startlån og boligtilskudd

 

040/11

Kontrollrapport 2010 - Skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune.

 

041/11

Søknader om samhandlingsmidler

 

 

Avgjøres av utvalget:

 

042/11

Godkjenning av protokoller formannskapets møte 14.3.2011 og 16.3.2011.

 

043/11

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. -  14/7 og 35 - Frode Helgeland

 

044/11

Søknad om konsesjon til erverv av fast eiendom  - gnr. 2 bnr. 34 - Rausvåg AS

 

045/11

Svend Tønnessen - Søknad om oppføring av garasje samt 2 mindre bygg - Gnr. 41, bnr. 3, Sletteidveien 277

 

046/11

Referatsaker til formannskapets møte 27.4.2011

 

047/11

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 27.4.2011

 

 

Egersund, 18. april 2011.

Terje Jørgensen jr.
Ordfører

                                                                       Leif E Broch
                                                                       Sekretariatsleder

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

- Eventuelle forfall meldes til sekretariatsleder Leif E Broch tlf. 908 81 568  eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
            - Thor-Kristian Klepp (AP) for Knut Pettersen (AP).

Merk:
Saksdokumenter, to vedlegg unntatt offentlighet, i sak  - 37/11 og 45/11 – sendes kun til møtende medlemmer.         

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.