Klagen blir først vurdert av eiendomsskattekontoret. Klage på faktafeil blir ferdigbehandlet her. Er det klage på taksten eller andre forhold som ikke går på selve takstgrunnlaget, vil klagen bli behandlet i nemnden som vedtok taksten (sakkyndig nemnd). Gis klagen medhold i nemnden, vil vedtak med ny 6 ukers klagefrist sendes ut. Gis det bare delvis medhold eller ikke medhold vil du få et midlertidig svar, og klagen sendes automatisk videre til Klagenemnd for eiendomsskatt. Et vedtak i klagenemnden er endelig og kan ikke påklages. Denne prosessen er grundig, og alle saker kan ikke behandles i et møte og det er vanskelig å sette en sluttdato, men slik vi ser det nå vil behandlingen av klagene foregå ut over høsten/vinteren.

Når saken nå drar ut over det som vi tidligere hadde beregnet, vil dette også skape utfordringer for faktureringen av eiendomsskatt. Det er totalt 3 fakturaer i året for kommunale avgifter, og som kjent ble det ikke tatt med eiendomsskatt på fakturaen for kommunale avgifter i 2. termin som hadde forfall i juni.  Vi arbeider for at det vil bli sendt ut en egen faktura kun for eiendomsskatt 2. termin etter sommerferien og vil også se på mulighetene for å se all kommunal fakturering i resten av 2020 i sammenheng ved å fordele fakturering på flere fakturaer.

Det er viktig å være klar over at eiendomsskatten må betales i henhold til faktura som blir sendt ut selv om klagen ikke er ferdigbehandlet. Dersom klagebehandlingen viser at det er betalt for mye eiendomsskatt, vil beløpet bli godskrevet ved neste termin.

Du vil ha en mulighet for å kunne søke om en måneds betalingsutsettelse om du søker før forfallsdatoen. Dette kan du gjøre elektronisk ved å gå inn på kommunens nettside og velge selvbetjening - mine fakturaer. Du kan også ta kontakt med vårt veiledningstorget som hjelper deg med dette.