Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale forskrifter. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

 1. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
 2. Forurensningsforskriften
 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune (dette dokumentet)
 4. Øvrige dokumenter:
 • Gebyrregulativ
 • Leveringsvilkår – Drikkevann og Avløpstjenester
 • Bestemmelser for innføring av vannmålere
 • VA-norm med lokale bestemmelser
 • KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp: Administrative- og Tekniske bestemmelser

§ 1 FORSKRIFTENS FORMÅL

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3 DEFINISJONER

Abonnent:

 • Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens § 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

Abonnementsgebyr:

 • Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.

Avløpsledning:

 • Med avløpsledning menes separate ledninger for spillvann og overvann

Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet):

 • Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:
 • Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
 • Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS 3940.

Engangsgebyr for tilknytning:

 • Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

Felles privat stikkledning:

 • Privat ledning for vann/avløp eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

Forbruksgebyr:

 • Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

Gebyrregulativet:

 • Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

Overvannsledning:

 • Ledninger for overflatevann (vann fra drenering, taknedløp, sluk i gatene o.lign.)

Spillvannsledning:

 • Ledninger med kloakkforurenset vann fra boliger og industri.

Stipulert forbruk:

 • Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av målt eller stipulert forbruk.

Stikkledninger:

 • Privat forbindelsesledd mellom en bygning og offentlig eller privat hovedledningsnett.

Årsgebyr:

 • Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

VANN- OG AVLØPSGEBYRER

§ 4 GEBYRTYPER

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

 • Engangsgebyr for tilknytning
 • Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
 • Gebyr for leie av vannmåler
 • Gebyr for stenging av vanntilførsel/avslutning av avløpsgebyr

§ 5 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og Plan- og bygningsloven, kap. 27.

Engangsgebyret skal være for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer hvor utbygger har vært med og bekostet ledningssanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader. Gjelder for bygg større enn 1500 m2.

Avvikende gebyr gis en reduksjon til maks 50 % av beregnet tilknytningsgebyr.

Administrasjonen fastsetter avvikende engangsgebyr.

§ 6 ÅRSGEBYR

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vannløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

Abonnementsgebyr:

 • Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som stikkledningen har fra påkoblingspunktet på hovedledningen.

Abonnementsgebyret fremkommer av Gebyrregulativet.

Forbruksgebyr:

 • Alle abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eller etter stipulert forbruk. Når forbruket stipuleres fastsettes forbruket etter bruksarealet på eiendommen.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se § 8 og § 9.

§ 7 LEIE AV VANNMÅLER

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet.

§ 8 KRAV OM VANNMÅLER

Alle nye bygg skal ha vannmåler installert.

Næringsbygg, både nye og eksisterende næringsvirksomheter, skal ha vannmåler installert.

§ 9 AVVIK I ÅRSGEBYRET

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdnings­avløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens ”Leveringsvilkår for Drikkevann/Avløpstjenester”.

§ 10 MIDLERTIDIG TILKNYTNING

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann/avløp, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode.

Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr fremkommer av Gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens gjeldende VA-norm med lokale bestemmelser.

§ 11 PÅLEGG OM UTBEDRING

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg og stikkledninger innen angitt frist, og det kan gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. det til enhver tid gjeldende regelverk etter forurensingsloven.

§ 12 INNBETALING AV GEBYRER

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene i henhold til Gebyrregulativet.

Avlesning av målt vannforbruk/avløpsforbruk foretas én gang pr. år.

Forbruksgebyret betales à konto fordelt over tre terminer basert på fjorårets forbruk.

Avregning skjer fortrinnsvis på første termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens forbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet.

§ 13 AVSLUTNING AV ÅRSGEBYRER

Kommunen gir fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Det må foreligge rivningstillatelse. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt fra godkjent foretak (rørleggerfirma).

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. Ny tilknytning av samme eiendom krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning.

AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 14 INNKREVING AV GEBYRER

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15 GEBYRSATSER

Vedtak om gebyrenes størrelse er i henhold til Gebyrregulativet og vedtas av kommunestyret, jfr. Forvaltningsloven kap. VII..

§ 16 VEDTAKSMYNDIGHET

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller av delegert myndighet.

§ 17 KLAGEADGANG

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages.

Hvis engangsgebyret anses å bli åpenbart urimelig kan planteknisk utvalg fastsette redusert gebyr i henhold til § 5.

§ 18 IKRAFTTREDELSE

Forskriften trer i kraft 01.01.2021.