Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-3. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og barnekoordinator etter §§ 7-17-2 og 7-2 a.

Koordinerende enhet i Egersund kommune består av èn konsulent som jobber på individ -og systemnivå.

Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til innbyggere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter. Koordinerende enhet skal legge til rette for at du som tjenestemottaker får medvirke i planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestene dine.

Koordinerende enhet er systemansvarlig for Visma Flyt Samspill.

Individuell plan og koordinator

Ved innvilgelse av individuell plan følger det automatisk med en koordinator og en ansvarsgruppe. Du har medvirkningsrett til hvem du ønsker skal være din koordinator.

Hvis du ikke får innvilget individuell plan kan du søke om koordinator i kommunen. Samhandlingsverktøyet vil da være Stafettlogg som er en del av kommunens samhandlingsmodell Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Behovet for koordinator avklares i samarbeid med søker.

Søknader mottas og behandles av koordinerende enhet.

Søknadsskjema finner du her.

Egersund kommune bruker Visma Flyt Samspill som samhandlingsverktøy.

Du finner mer informasjon i helsedirektoratet sin nasjonale veileder.

For spørsmål ta kontakt med koordinerende enhet ved Elin Sandsmark på epost eller telefon 459 76 825.