Målet for tjenesten er at du skal mestre livet og hverdagen på egne premisser. Kommunen har egne fysio- og ergoterapeuter samt driftsavtale med privatpraktiserende fysioterapeuter.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Fysioterapeuten kan bistå med

 • Undersøkelse og behandling individuelt og i gruppe
 • Veiledning/opplæring av assistenter, pårørende, og personal rundt bruker
 • Deltakelse i tverrfaglige samarbeid, ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan
 • Bistå med søknad av tekniske hjelpemidler

Ergoterapeuten kan bistå med

 • Kartlegge aktivitet, omgivelser og funksjon
 • Trening i daglige aktiviteter
 • Kognitiv utredning
 • Veiledning/opplæring av assistenter, pårørende, og personal rundt bruker
 • Deltakelse i tverrfaglige samarbeid, ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan
 • Bistå med søknad av tekniske hjelpemidler

Vurderingsmomenter

 Alle henvendelser vurderes og prioriteres individuelt.

Forventninger/krav til den som mottar tjenesten

 • At du overholder avtaler og gir beskjed dersom du ikke kan møte
 • Følge opp eventuelt egentreningsprogram

Egenbetaling

Egenandel for behandling hos fysioterapeut etter gjeldene takstplakat inntil frikort 2. Dersom du ikke møter til time uten å ha gitt beskjed mer enn 24 timer i forkant, kan det kreves honorartakst for undersøkelse eller behandling. Du har rett på transport til fysioterapibehandling ved behov. Du betaler en egenandel frem til du får frikort 1. Fysioterapeut rekvirerer transporten. Du er selv ansvarlig for å avbestille reisen dersom det er aktuelt. Ring da pasientreiser på telefon 05515.