Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Beskrivelse av tjenesten

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelse og tiltak til deg som har utfordringer knyttet til bevegelser og aktivitet. Terapeutene jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Fysio- og ergoterapitjenesten driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse.

Målet for tjenesten er at du skal mestre livet og hverdagen på egne premisser. Kommunen har egne fysio- og ergoterapeuter samt driftsavtale med privatpraktiserende fysioterapeuter.

Fysioterapeuten kan bistå med

 • Undersøkelse og behandling individuelt og i gruppe
 • Veiledning/opplæring av assistenter, pårørende, og personal rundt bruker
 • Deltakelse i tverrfaglige samarbeid, ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan
 • Bistå med søknad av tekniske hjelpemidler

Ergoterapeuten kan bistå med

 • Kartlegge aktivitet, omgivelser og funksjon
 • Trening i daglige aktiviteter
 • Kognitiv utredning
 • Veiledning/opplæring av assistenter, pårørende, og personal rundt bruker
 • Deltakelse i tverrfaglige samarbeid, ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan
 • Bistå med søknad av tekniske hjelpemidler

Vurderingsmomenter

 Alle henvendelser vurderes og prioriteres individuelt.

Forventninger og krav til den som mottar tjenesten

 • At du overholder avtaler og gir beskjed dersom du ikke kan møte
 • Følge opp eventuelt egentreningsprogram

Egenbetaling

Egenandel for behandling hos fysioterapeut etter gjeldene takstplakat inntil frikort 2. Dersom du ikke møter til time uten å ha gitt beskjed mer enn 24 timer i forkant, kan det kreves honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Du har rett på transport til fysioterapibehandling ved behov. Du betaler en egenandel frem til du får frikort 1. Fysioterapeut rekvirerer transporten. Du er selv ansvarlig for å avbestille reisen dersom det er aktuelt. Ring da pasientreiser på telefon 05515.

Relatert lenke

Fysio og ergoterapi