Rådmannen har i et tillegg til formannskapssak 37/11 - Økonomirapport januar - mars 2011 foreslått å gi Jernhagen Andelsbarnehage en kommunal garanti på eksisterende lån.

Forslaget vil om det blir vedtatt gi Jernhagen Andelsbarnehage en lavere rente på sine lån noe som vil bidra til å bedre den økonomiske situasjonen for barnehagen.

For å imøtekomme formelle krav og få en ytterligere presisering må rådmannens forslag til nytt punkt i økonomirapporten legges inn slik: 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

  1. Eigersund kommune garanterer med simpel garanti for lån på 715.000 kroner (avrundet) overfor Jernhagen barnehage knyttet til eksisterende lån.
  2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks på 715.000 kroner med tillegg av 2% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
  3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 14 år og 3 måneder med tilegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.
  4. Eigersund kommune skal ha pant i anlegget tilsvarende garantiansvaret og hvor lånegiver innarbeider pant.
  5. Simpel garanti gis under forutsetning av endelig godkjenning av Fylkesmann i Rogaland.
  6. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere endelig avtale.

---

Forslaget vil bli behandlet av formannskapet på møte 27. april 2011.

Saken vil  bli oppdatert etter formannskapets møte.

----

Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling i denne saken. Den oversendes nå til kommunestyret som avgjør saken på sitt møte 9. mai 2011.