1. Opprettelse av matrikkelenhet

1.1. Opprettelse av grunneiendom og festegrunn

 • Areal fra 0  -1. 500 m 2 kr. 21.175,
 • Areal over 1.500 m 2 økning pr. grensepunkt ut over 6 punk t kr. 1.265,
 • Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.
 • Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt.

1.2. Matrikulering av eksistere nde umatrikulert grunn

 • Areal fra 0 - 1. 500 m 2 kr. 21.175,
 • Areal over 1.500 m 2 økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt kr. 1.265,
 • Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.
 • Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt.

1.3. Oppmåling av uteareal på eierseksjon gebyr pr. seksjon

 • Første og andre seksjon areal fra 0 - 1.500 m 2 kr. 10.588,
 • Fra og med tredje seksjon areal fra 0 - 1.500 m 2 kr. 5.500,
 • Areal over 1. 500 m 2 økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt kr. 1.265,
 • Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.
 • Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt.

1.4. Opprettelse av anleggseiendom

Gebyr for opprettelse av anleggseiendom faktureres etter medgått tid med kr. 1.188, pr. time

1.5. Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende uregistrert jordsameie faktureres etter medgått tid med kr. 1.188, pr. time

1.6. Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 • Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr. 3.850,
 • Gebyr etter satsene i punkt 1.1 1.5 ovenfor kommer i tillegg.

1.7. Ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

 • Areal fra 0 - 1.500 m 2 kr. 15.675,
 • Areal over 1.500 m 2 økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt kr. 1.265,
 • Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.
 • Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt.
 • Det forutsettes at tilleggsarealet blir slått sammen med matrikkelenheten det skal være tilleggsarea l til innen 4 mnd. fra matrikkelbrev er sendt rekvirenten. Overholdes ikke fristen, skal det betales fullt gebyr etter punkt 1.1 ovenfor.

1.8. Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jfr. matrikkelforskriftens § 40 kr. 7.150,

2. Grensejustering

2.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 • a) Beregningsgrunnlag: Grenselengde
 • For inntil 25 meter grenselengde kr. 8.525,-
 • Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter kr. 1.265,-
 • b) Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt
 • For inntil 2 punkter kr. 8.525,-
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 1.265,-
 • Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget.
 • Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt.
 • Det rimeligste alternativet skal benyttes.

2.2. Anleggseiendom

Gebyr for grensejustering faktureres etter medgått tid med kr. 1.188,- pr. time.

3. Arealoverføring

Det forutsettes at partene selv håndterer dokumentutforming (erklæring om eiendomsoverdragelse, pantefrafall osv.) og utveksling av pengeytelser, eventuelt at de lar seg bistå av eiendomsmegler, advokat eller lignende.

3.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 • Areal fra 0 – 1.500 m2 kr. 15.675,-
 • Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt kr. 1.265,-
 • Alle punkt som merkes og/eller måles ved forretningen inngår i gebyrgrunnlaget. Punkt som er tilfredsstillende merket og målt i tidligere forretning inngår ikke i gebyrgrunnlaget hvis det ikke blir merket på nytt.
 • Ved makeskifte (tosidig arealoverføring) legges summen av brutto overførte arealer mellom eiendommene til grunn for gebyrberegningen.
 • For overføring av areal til offentlig vei- eller jernbanegrunn beregnes gebyret etter medgått tid med kr. 1.188,- pr. time.

3.2. Anleggseiendom

Gebyr for arealoverføring faktureres etter medgått tid med kr. 1.188,- pr. time.

4. Klarlegging av eksisterende grense

4.1. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning etter matrikkelloven eller tilsvarende forretning

 • a) Beregningsgrunnlag: Grenselengde. For inntil 25 meter grenselengde kr. 8.525,-. Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter kr. 1.265,-
 • b) Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt
 • For inntil 2 punkter  kr. 8.525,-. For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 1.265,-.
 • Det rimeligste alternativet skal benyttes.
 • For klarlegging av grenser langs offentlig vei- eller jernbanegrunn beregnes gebyret etter medgått tid med kr. 1.188,- pr. time.

4.2. Ny merking av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning etter matrikkelloven eller tilsvarende forretning

 • For inntil 2 punkter kr. 5.500,-
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 660,-

4.3. Klarlegging av rettigheter

 • Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med kr. 1.188,- pr. time.

5. Privat grenseavtale

Gebyr for å registrere referanse til avtale om eksisterende grense i matrikkelen faktureres etter medgått tid med kr. 1.188,- pr. time.

6. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket eller av andre grunner ikke kan fullføres:

 • Ved avbrudd etter at forretningen er berammet betales 1/3 av gebyret.
 • Ved avbrudd etter at forretningen er avholdt betales 2/3 av gebyret.
 • Ved avbrudd etter at målearbeidene er utført betales fullt gebyr.

7. Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan planteknisk utvalg etter søknad fastsette et passende gebyr.

8. Betalingstidspunkt

 • Gebyret kreves inn etterskuddsvis. Ved utsatt oppmålingsforretning (jfr. matrikkelforskriftens § 25) kreves gebyret inn når ny matrikkelenhet er opprettet.

9. Utstedelse av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 175,-
 • Matrikkelbrev over 10 sider kr. 350,-