§1 Betalingsplikt

Alle eiendommer som er knyttet seg til offentlige vann- og avløpstjenester skal betale gebyr i henhold til dette regulativ. Det gis ikke fritak for betaling av gebyr for eiendommer. Unntak er eiendommer som har tinglyste avtaler om rett til gratis vann.

Faktura sendes tiltakshaver/hjemmelshaver.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt

Engangsgebyret for tilknytning beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om tilkobling til offentlige vann/avløpsledninger ved søknad fra ansvarshavende.

Årsgebyrene blir lagt på eiendommen når ledningsanlegget meldes ferdig.

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Engangsgebyret faktureres når kommunens vedtak foreligger.

Årsgebyrene faktureres og fordeles på tre terminer i året. For eiendommer som har vannmåler foretas avregning på første termin hvert år.

§ 4 Regulering av gebyrsatser

Satsene i gebyrregulativets fastsettes av kommunestyret.

Tilknytningsgebyr

Merverdiavgift kommer i tillegg.

  Vann 2021 Avløp 2021 Vann 2022 Avløp 2022 Merknad
Tilkobling vanlig sats 20000 20000 20000 20000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2
Tilkobling lav sats * 10000 10000 10000 10000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2
Tilkobling arealtillegg 2300 2300 2300 2300 Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2

* Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer hvor utbygger har vært med og bekostet ledningssanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.

Abonnementsgebyr

  Vann 2021 Avløp 2021 Vann 2022 Avløp 2022  
Rørdimensjon V 32 mm 1 109 2 310 1 331 2 541 Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 (Fiskeri- og landbruksbygning) Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
Rørdimensjon V 40 mm 1 613 2 530 1 936 2 783 Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur og Undervisning)
Rørdimensjon V 50 mm 2 721 4 290 3 265 4 719 Eks. Bygningstypekoder: 511-539 (Hotell og Restaurant)
Rørdimensjon V 63 mm 3 225 5 060 3 870 5 566 Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
Rørdimensjon V 75 mm 3 729 5 830 4 475 6 413 Eks. Bygningstypekoder: 411-449 (Samferdsel og Kommunikasjon)
Rørdimensjon V 90 mm 9 273 14 520 11 128 15 972  
Rørdimensjon V 110 mm 13 608 21 450 16 330 23 595 Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 (Helse)
Rørdimensjon V 125 mm 17 337 27 280 20 804 30 008  
Rørdimensjon V 140 mm 21 672 33 990 26 006 37 389  
Rørdimensjon V 160 mm 28 224 44 330 33 869 48 763 Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) 
Rørdimensjon V 180 mm 35 885 56 430 43 062 62 073  
Rørdimensjon V 200 mm 44 050 69 190 52 860 76 109  
Rørdimensjon V 225 mm 56 045 88 000 67 254 96 800  

Andre gebyrer

  2021 2022  Merknad
Vannmålerleie, 0-25mm 200 200  
Vannmålerleie, 26-50mm 300 300  
Vannmålerleie, 51-150mm 400 400  
Vannmålerleie, > 151mm 500 500  
Vannavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3    7,43    8,92 Gjelder for alle med/uten vannmåler
Avløpsavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3 11,88 13,07 Gjelder for alle med/uten vannmåler
Stengegebyr for vann (avløp) (avslutning av abonnement) 1 500 1 500 Gjelder for stenging av vanntilførsel (avslutning av avløpsgebyr)