Alminnelige bestemmelser

§1 Betalingsplikt

Alle eiendommer som er knyttet seg til offentlige vann- og avløpstjenester skal betale gebyr i henhold til dette regulativ. Det gis ikke fritak for betaling av gebyr for eiendommer. Unntak er eiendommer som har tinglyste avtaler om rett til gratis vann. Faktura sendes tiltakshaver/hjemmelshaver.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt

Engangsgebyret for tilknytning beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om tilkobling til offentlige vann/avløpsledninger ved søknad fra ansvarshavende. Årsgebyrene blir lagt på eiendommen når ledningsanlegget meldes ferdig.  

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Engangsgebyret faktureres når kommunens vedtak foreligger. Årsgebyrene faktureres og fordeles på tre terminer i året. For eiendommer som har vannmåler foretas avregning på første termin hvert år.

§ 4 Regulering av gebyrsatser

Satsene i gebyrregulativets fastsettes av kommunestyret. Nye satser som er justert skal kunngjøres jfr. Forvaltningsloven.

 

Vann- og avløpsgebyrer 2020

Tilknytningsgebyr Gebyrsats vann 2020 Gebyrsats avløp 2020 Merknad
Tilkobling vann – vanlig sats 20.000,-   Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2
Tilkobling avløp – vanlig sats   20.000,- Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2
Tilkobling vann – lav sats * 10.000,-   Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2
Tilkobling avløp – lav sats *   10.000,- Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2
Tilkobling vann - arealtillegg 2.300,-   Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2
Tilkobling avløp - arealtillegg   2.300,- Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2

 

Abonnementsgebyr Gebyrsats vann 2020 Gebyrsats avløp 2020 Gjelder alle abonnenter som har vann / avløp
rørdimensjon V 32 mm 528,- 2.310,- Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 (Fiskeri- og landbruksbygning) Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
rørdimensjon V 40 mm 768,- 2.530,- Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur og Undervisning)
rørdimensjon V 50 mm 1.296,- 4.290,- Eks.Bygningstypekoder: 511-539  (Hotell og Resturant)
rørdimensjon V 63 mm 1.536,- 5.060,- Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning)
rørdimensjon V 75 mm 1.776,- 5.830,- Eks. Bygningstypekoder: 411-449 (Samferdsel og Kommunikasjon)
rørdimensjon V 90 mm 4.416,- 14.520,-  
rørdimensjon V 110 mm 6.480,- 21.450,- Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 (Helse)
rørdimensjon V 125 mm 8.256,- 27.280,-  
rørdimensjon V 140 mm 10.320,- 33.990,-  
rørdimensjon V 160 mm 13.440,- 44.330,- Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager)
rørdimensjon V 180 mm 17.088,- 56.430,-  
rørdimensjon V 200 mm 20.976,- 69.190,-  
rørdimensjon V 225 mm 26.688,- 88.000,-  

 

Andre gebyr 2020 Merknad
Vannmålerleie, 0-25mm 200,-  
Vannmålerleie, 26-50mm 300,-  
Vannmålerleie, 51-150mm 400,-  
Vannmålerleie, > 151mm 500,-  
Vannagift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3 3,54,- Gjelder for alle med/uten vannmåler
Avløpsavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3 11,88,- Gjelder for alle med/uten vannmåler
Stengegebyr for vann (avløp) (avslutning av abonnement) 1.500,- Gjelder for stenging av vanntilførsel (avslutning av avløpsgebyr)

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer der kommunen eller privat utbygger har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats også til anvendelse på eiendommer hvor flere grunneiere har vært med og bekostet ledingsanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen i forkant.