Når barn/elever blir henvist til PP-tjenesten skal det legges til grunn at barnehagene/skolene selv har gjort et stykke arbeid for å løse eller avhjelpe de vansker eller problemer barnet har. I tillegg forventes det at den kartlegging som barnehagen/skolen selv kan utføre er gjort og vedlagt henvisningen. Vanligvis er det barnehager/skoler som henviser i samarbeid med foresatte. Foresatte og elever kan også ta kontakt selv, eller de kan henvende seg gjennom lege eller helsestasjon.

Det er utarbeidet egne maler for førhenvisningsrutiner for flerspråklige barn og førhenvisningsrutiner for flerspråklige elever. Når det gjelder arbeidet i førhenvisningsfasen for øvrig viser vi til det som står i ”Veiledning, spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring”, KUF 2001 side 31 ff.

Ressursteamet er et viktig organ når det gjelder henvisning til PPT, og alle henvisninger skal diskuteres her. Følgende punkter skal være utgangspunkt for drøfting i ressursteamet hvor PP-tjenestens kontaktperson ved barnehagen/skolen deltar:

 1. Hva består barnets vansker i?
 2. Hvilke tiltak har vært iverksatt, og hvordan har disse fungert?
 3. Kan en ved å se på arbeidsmåter, organisering, materiell, læremidler og hjelpemidler gjøre endringer innenfor eksisterende rammer, som kan bidra til økt utbytte av barnehage- eller opplæringstilbudet?
 4. Er det forhold rundt barnet som forårsaker eller forsterker vanskene? Har vanskene sammenheng med klasse/gruppesammensetning, med forholdet til jevnaldrende eller med forholdet til voksne?
 5. Er det rutiner eller organisatoriske løsninger som bidrar til å forsterke problemene?

Kartleggingsprøver som er aktuelle som vedlegg til henvisning til PPT er som følger:

Barnehage

 • TRAS
 • ALLE MED
 • Pedagogisk rapport – barnehage.
 • Bruk mal utarbeidet av PPT, finnes på våre hjemmesider.

Skole

 • Pedagogisk rapport – grunnskole.
 • Bruk mal utarbeidet av PPT, finnes på våre hjemmesider.
 • Profilark fra Språk 6 - 16
 • LOGOS (kun ved fagvansker eller spesifikke vansker)
 • ADDES (kun ved problemer med impusivitet, oppmerksomhet eller hyperaktivitet)
 • 20 spørsmål om språk
 • Kartleggingsprøver for fag, nasjonale eller  standardiserte
 • Karakterutskrift for ungdomstrinnet

For både barnehage og skole skal det medfølge en pedagogisk rapport som inneholder: Mal utarbeidet av PPT for pedagogisk rapport skal brukes Vi gjør oppmerksom på at henvisninger som ikke følger disse kriteriene blir returnert. Det er utarbeidet en egen sjekkliste til bruk ved henvisning til PPT.

Relaterte dokumenter