Formannskapet behandlet i sitt møte 25. juni 2011 kommunens høringsuttale til konsesjonssøknad Dalane Kraft AS - Mjelkefossen, Gya, Tekse og Åmot kraftverk i Hellelandsvassdraget og 132-kV kraftledning mellom Eikestad og Gya - Eigersund og Lund kommuner

Det kom kun to mindre endringsforslag i formannskapets behandling. Tor-Inge Rake (V) foreslo å ta ut Mjelkefossen kraftverk av planen. Forslaget fikk kun en stemme (V) og ble derfor ikke vedtatt. Inghild Vanglo foreslo å ta ut kravet om at Kraftledning mellom Eikestad og Gya må i all hovedsak ligge i kabel. Forslaget fikk kun stemmene fra AP og Kjell H. Fredriksen (FrP) og ble ikke vedtatt.

Flere representanter uttrykte glede og håp om at NVE vil følge opp forslaget om at restaurering/gjenåpning av Slevelandsånatas skal tas inn i konsesjonsvilkårene med tilhørende gangveg.

Rådmannens øvrige innstilling ble enstemmig vedtatt og formannskapet vedtok kommunens høringsuttalelser slik:

Eigersund kommune er positiv til den fremlagte utbyggingen og støtter konsesjonssøknad Dalane Kraft AS - Mjelkefossen, Gya, Tekse og Åmot kraftverk i Hellelandsvassdraget og 132-kV kraftledning mellom Eikestad og Gya med følgende føringer som må tas inn i konsesjonsvilkårene.:

  1. Kraftledning mellom Eikestad og Gya må i all hovedsak ligge i kabel.
  2. Fremføring av 132-kV kraftledning i tilknytning til Egersund næringspark samt kryssing av E39 skje i kabel av hensyn til utbygging og må tas inn i konsesjonsvilkårene.
  3. Vannspeilet i Terland klopp samt dennes opplevelsesverdi må sikres og det må utarbeides skjøtselsplan for å hindre tilgroing av vegetasjon i selve elveløpet ved Terland klopp og må tas inn i konsesjonsvilkårene.
  4. Restaurering/gjenåpning av Slevelandsånatas tas inn i konsesjonsvilkårene med tilhørende gangveg.

Høringsuttalelsen vil nå bli oversendt til NVE.