Vedtaket medfører at traseen for vei i plankartet justeres slik at den følger den eksisterende traseen for vannledning som ble bygget i 1993 jfr. revidert kart nr. R1. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven. Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket kan i henholdt til pbl §§ 27-3 og 15, jf. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. Sakens dokumenter er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer. Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 32 eller krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 42 må være framsatt senest 3 år etter kunngjøringen.

Relaterte dokumenter