Krav til stige og stigetrinn

Skal feiingen skje fra taket, kreves godkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn. Kravene er som følger:  

 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
 • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til anvisning.
 • På tak med to eller flere piper må det være enten montert takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For disse gjelder også at de skal være typegodkjent og montert i henhold til anvisning.
 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
 • Alt stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke.

Det vil være en forutsetning for å få feiet at det finnes godkjent stigemateriell. Alternativet til takstige kan være feieluke på loft.

Forberedelser

 • Husk å kle inne ildstedet med teppe eller lignende for forhindre utslag av sot.
 • Sørg for at alle ildsteder og spjeld er stengt i hele huset. Står dette åpent vil sotet fra pipa komme inn i huset.
 • Ildtedet må ikke ha vært i bruk de siste 12 timene.
 • Se til at det er lett tilgang til feie-/sotluke.
 • Skal feiingen skje fra loftet må det være noen hjemme som kan slippe feieren inn.
 • Skal feiingen skje fra taket må det legges frem typegodkjent husstige og godkjent takstige/stigetrinn må være montert på taket.
 • Etter Forskrift om brannforebygging § 6 er det eiers ansvar å tilrettelgge for at feiing kan utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Forberedelser for tilsyn

 • Noen må være hjemme og kunne vise oss rundt i boligen når vi kommer. Kan du ikke være til stede selv, må du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg.
 • Hele fyringsanlegget skal være lett tilgjengelig.

Tilsynet omfatter

Når vi har tilsyn sjekker vi brannsikkerheten.

 • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
 • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
 • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
 • Informasjon om generell brannsikkerhet

Tilsynet vil fokusere på at alt er tilfredsstillende bygget, montert, kontrollert og vedlikeholdt.                                                              

Rapport ved tilsyn

Når tilsynet er gjennomført vil du få en rapport. Her vil eventuelle avvik være påpekt. Du har en måned fra tilsynsdato til å sende en skriftlig tilbakemelding for hvordan og når utbedring av avvikene vil skje.

Kontakt

Har du spørsmål i forkant kan du ta direkte kontakt på oppgitt telefon på SMS-varselet.