Det vises til tidligere informasjon om at rådmannen har vurdert å legge ned ungdomsskoletrinnet ved Helleland skole og elevene overflyttet til Lagård ungdomsskole fra og med skoleåret 2011 – 2012. 

Rådmannen har fått ulike innspill fra bl.a. Utdanningsforbundet, FAU og SU ved Helleland skole i denne prosessen og har derfor valgt å foreta en avklarende runde før den endelige avgjørelsen treffes.  Det forventes at denne avgjørelsen vil bli truffet i løpet av neste uke, antagelig i slutten av uken. 

FAU har for øvrig stilt ulike spørsmål til den enkelte representant i kommunestyret. Dette er imidlertid en administrativ prosess som håndteres av rådmannen og det er derfor rådmannen og hans stab som avklarer disse og andre spørsmål som har blitt reist i de høringsinnspillene som har kommet inn.

Dette vil bli gjort i et oppsummerende saksforelegg som vil bli sendt ut til uttale til fagforeningene, FAU og SU ved Helleland skole.  

Etter at det er mottatt tilbakemeldinger på dette vil rådmannen treffe den endelige avgjørelsen.

Rådmannen ønsker allikevel å presisere at ut i fra en foreløpig vurdering kan ikke rådmannen se at det har kommet inn vesentlig nye momenter som skulle tilsi at innstillingen vil bli endret.

*******

Oppdatert pr. 1. april 2011:

Oppdatert 1. april 2011 med fung.rådmanns saksforelegg: Vurdering - flytting av ungdomsskoleelever fra Helleland til Lagård ungdomsskole.