Hva: informasjonsmøte i forbindelse med høring av kommuneplan for ny E39
Hvor: Helleland grendehus
Når: 18. november 19:00 - 21:00

Planforslaget

Selve planforslaget ligger på Eigersund kommune sine nettsider samt på Landbrukssenteret på Helleland og ved veiledningstorget i Egersund. Plandokumentene er også å finne på prosjektets nettside på Vegvesen.no.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som vedtaksmyndighet, i medhold av plan- og bygningsloven §6-4 og § 11-14, godkjent å legge forslag til statlig kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 Lyngdal vest-Ålgård, på høring. Planforslaget er grunnlaget for å velge korridor for firefelts motorveg med skiltet hastighet 110 km/t fra Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune i Vest-Agder til Bollestad i Gjesdal kommune i Rogaland.

Møte på Helleland

Statens vegvesen vil delta på møtet og informere om planforslaget og traseer samt den videre  prosessen. Det blir anledning til å treffe prosjektets medarbeidere for å få informasjon og diskutere planene. Kommunedelplan for ny E39 er en statlig kommunedelplan i regi av Statens vegvesen og det er departementet som er planmyndighet.

Vi ønsker å få frem synspunkt og hensyn som er viktig for Helleland, forslag til justeringer av traseene for R1, R2 og R3 som bør vurderes, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak for å redusere konsekvensene av virkningen av traseene med mer. Dette er et  initiativ i forbindelse med å forberede og saksutrede forslag til kommunens høringsuttale Eigersund kommune ved kommunestyret skal komme med en høringsuttale i desember.

Spørsmål og innspill

Dersom en har spørsmål eller innspill kan en kontakte Plankontoret ved Dag Kjetil Tonheim eller landbrukskontoret ved Steinar Nordvoll på telefon 51 46 80 00. Vi vil også kunne videreformidle kontakt med Statens vegvesen.

Skriftlige høringsinnspill til kommunedelplan for ny E39 sendes innen 10.01.2020 til Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal eller til firmapost-sor@vegvesen.no. Merk oversendelsen med «Høring E39 Lyngdal vest–Ålgård»