Disse retningslinjene gjelder ved søknadsbehandling og tildeling av kommunale boliger i Eigersund kommune og der kommunen har tildelingsrett til private boliger. Målgruppa for tildeling er personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder bostedsløse, personer med rusproblemer, personer med psykiske lidelser samt personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Lovgrunnlag

Kommunal leilighet/bolig er et kommunalt initiert tiltak.

Beskrivelse av tjenesten

Tilbud til deg som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder bostedsløse, personer med rusproblemer, personer med psykiske lidelser samt personer som har behov for bolig med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning. I utgangspunktet er kommunale utleieboliger som hovedregel å betrakte som et botilbud med tidsbegrensede kontrakter.

Du må være folkeregistrert i Eigersund kommune i minst et år. Det kan etter en individuell vurdering gjøres unntak fra regelen om botid i kommunen. Dette gjelder for allerede folkeregistrerte i kommunen dersom det anses åpenbart urimelig å ikke godkjenne søknaden. Kravet om å være folkeregistrert i Eigersund gjelder ikke flyktninger som bosettes av Eigersund kommune.  Hjelpetiltak som anses nødvendige av aktuell enhet for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, kan spesifiseres som vilkår i et innvilget vedtak. Hovedregelen er at man ikke innvilger bytte av kommunal bolig. Unntak kan gjøres i særlige tilfeller der familiestørrelse eller sykdom medfører at boligkontoret vurderer nåværende bolig som klart uegnet for husstanden. Det legges til grunn en streng behovsvurdering, og det skal være foretatt en befaring i nåværende bolig før søknad om bytte behandles. Kommunen kan flytte brukere til annen bolig dersom det foreligger særskilte grunner for det. Et vedtak om leie av kommunal bolig gis som hovedregel som en tidsbestemt leieavtale for 3 år. Det kan gis kortere leieavtale dersom det foreligger en saklig begrunnelse jfr. Husleieloven § 9-3. Du som trenger en midlertidig bolig kan få kortere leietid. Du som har varig behov for kommunal bolig kan etter en konkret vurdering gis vedtak som angir en tidsbestemt leiekontrakt av lengre varighet enn 3 år.

Det kan tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en variert sammensetning av beboere. Tjenesten skal bidra til at du sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv.

Når kommunen fatter vedtak om at du skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig hvorvidt du skal tildeles annen egnet bolig tilpasset din nåværende situasjon.

Vurderingsmomenter

Om du får kommunal leilighet/bolig beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår

  1. Det legges avgjørende vekt på at du er uten mulighet til å skaffe deg alternativ bolig. Dvs. at alternativ til kommunal leilighet/bolig er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessige. Eksempel kan være tilrettelegging i hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger, (hverdags)rehabiliteringstiltak, leie/kjøpe privat.
  2. Om du kan mestre bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av individuell  botreningsavtale, booppfølgingsavtale eller andre hjelpetiltak.
  3. Inntekt/formue eller alternative muligheter som gjør deg i stand til selv å fremskaffe egnet bolig.
  4. Om du har egen bolig eller har overdratt bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på arv i de siste to år (hovedregel er at det da gis avslag).
  5. e)   Om du uten endring av bosituasjonen risikerer å komme til skade eller å få din helsetilstand eller   funksjonsevne forverret, eventuelt om flytting kan virke skadeforebyggende eller bidra til at du får mulighet for å forbedre din helsetilstand eller funksjonsevne.
  6. g)  Om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der du bor.
  7. e)  Mislighold av tidligere leiekontrakt.

Forventning/krav til deg som mottar tjenesten

At du forholder deg til gjeldende husordensregler, og husleiekontrakt og evt. tilleggsavtaler.

Egenbetaling

Det betales husleie pr. måned. Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret og justeres årlig.

Skjema

Relaterte lenker