Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bolig

Boliger under VarbergBoligsosialt arbeid handler om å fremskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre boforhold. I følge statlige myndigheter er vanskeligstilte på boligmarkedet personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg, eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.

De dette gjelder befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner; uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin eller de bor i uegnet bolig eller bomiljø. Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Visjonen for det boligsosiale arbeidet i Norge er at «Alle skal bo godt og trygt». En trygg og egnet bolig er en forutsetning for god helse, utdanning, integrering og deltakelse i samfunnet. Kommunens mål for det boligsosiale arbeidet er omforent med nasjonale mål. Fem departementer utgav i 2014 Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid.

Strategien har tre hovedmål:

  1. Alle skal ha et godt sted å bo
  2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
  3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Det er først og fremst et personlig ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det offentliges oppgave er å legge til rette for at folk kan klare seg på egen hånd. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.

Husbanken er koordinerings- og pådriveransvarlig for gjennomføring av den nasjonale strategien Bolig for velferd. I 2013 ble Eigersund kommune inkludert i Husbankens boligsosiale velferdsprogram, nå omlagt til Husbankens kommuneprogram. Programperioden varer til og med 2020.


Boligsosialt arbeid

Gode råd til deg som bor i kommunal bolig

En liten oversikt over hva du trenger å vite når du bor i egen bolig. Her har vi samlet noen gode råd fordelt på boligens ulike rom. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, ta gjerne kontakt med oss

Boliger i hafsøyne

Tildeling kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke har mulighet til å skaffe eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Det kan være du er uten egen bolig, står i fare for å miste boligen din eller bor i en uegnet bolig eller bomiljø.

Hustak i Egersund sentrum

Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd for å komme inn på boligmarkedet eller å kunne bli boende i boligen din. Informasjon, råd og veiledning.

NAV Egersund

Sosiale tjenester i NAV

Dersom du har behov for opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, er det sosiale tjenester i NAV kontoret du kan henvende deg til. Som innbygger er dette et tilbud uavhengig av om du har rett på økonomisk stønad.

Relaterte lenker

Å bo i Norge
Informasjonsmodul som handler om å bo i Norge

Husbanken
Regjeringens organ for gjennomføring av boligpolitikk

Veiviseren
Verktøykasse spesielt tilpasset for ansatte

Aktuelle lover

- Folkehelseloven
- Husleieloven
- Helse- og omsorgstjenesteloven
- Plan- og bygningsloven
- Sosialtjenestelove

Kontakt oss

Veiledningstorget mars 2019Veiledningstorget er den enkleste og beste måten å kontakte oss på for forspørsmål eller hjelp. Ring, send e-post, eller møt opp i Lerviksgården i Nytorget 9, 2. etasje. Åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00.

Veiledningstorget 51 46 80 00