Minimum tomtestørrelse er vurdert å være ca. 6 daa (ca. 6 mål). Størrelse er blant annet avhengig av tomtens utforming.

Tomten skal minimum ha plass til brannstasjon og Sivilforsvaret. Utover minimumsbehovet ønsker kommunen å se på muligheten for samlokalisering med øvrige nødetater.  Tomter som er større enn 6daa vil derfor kunne vurderes som mer fordelaktig.

Frist for innlevering av tilbud til Eigersund kommune er mandag 18. februar 2019, kl. 12:00.

Avgrensing

Alle aktuelle lokasjoner innenfor avgrensningen på kartet vil bli vurdert etter gjeldene lovkrav. Utover dette, vil positive og negative momenter bli vurdert, både i et brannfaglig og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Økonomiske betraktninger knyttet til den enkelte lokasjon vil være en del av vurderingen. Det er videre utarbeidet en lokasjonsstudie for ny brannstasjon som vil ligge til grunn for den brannfaglige vurderingen.

Kart over område for ny brannstasjon

Øvrige rammevilkår

Vi gjør oppmerksom på Eigersund kommune ikke forplikter seg til å kjøpe eller leie tilbudte tomter. Anskaffelsen er unntatt regelverket for offentlig anskaffelse, og ved utvelgelsen av tomt vil kommunestyrets vedtak legges til grunn.

Formålet med anskaffelse av tomten er at kommunen selv skal stå for utvikling av og bygging på tomten. Tilbyder må selv dekke alle egne utgifter og kostnader i forbindelse med tilbudet.

Vedståelsesfrist for tilbudet er 18. august 2019.

Innen vedståelsesfristen forventes det avklart hvilken tomt Eigersund kommune ønsker å utvikle. Dersom denne tomten ikke er regulert til formålet må det inngås en avtale om utvidet frist for å gjennomføre reguleringsprosessen før endelig avtale kan signeres. Ved leie av tomt vil en avtale ligge på rundt 50 år, med mulighet for forlengelse.

I utgangspunktet vil opplysninger om tilbyders navn og tilbud være offentlig jf. offentlighetslovens bestemmelser, men opplysninger av forretningsmessig karakter, som f.eks priser, vil bli unntatt. Tilbyder må være oppmerksom på tomter som blir en del av den politiske prosessen må påregne offentlighet rundt alle forhold.

Kommunestyrets vedtak 21. januar 2019

Vedtak fra sak 14/19 Strategi for etablering av ny brannstasjon sier

  1. Ny permanent brannstasjon prosjekteres som et kostnadseffektivt bygg med areal etter minimumsprinsippet i forhold til lovkrav og retningslinjer. Prosjekteringen baseres på dagens regelverk, og at Eigersund kommune har en delvis kasernert brannvakt. Samlokalisering som gir gevinstrealisering prioriteres, jf. kommunestyresak 097/18, punkt 33.
  2. Egen tomt på Tengsareid utredes særskilt med tanke på kostnader og fremdrift – jf. kommunestyresak 063/18.
  3. Eigersund kommune lyser ut etter tomt for kjøp eller leie som minimum har plass til permanent brannstasjon inkludert lokaler til Sivilforsvaret.
  4. Rådmannen legger fram en sak med anbefaling av tomt for lokalisering av brannstasjon/sivilforsvar, og evt øvrige nødetater.
  5. Dersom ingen tomter er aktuelle for kjøp eller leie samt at det ikke eksisterer en kommunal tomt til formålet, lyses det ut en anbudskonkurranse for leie av både tomt og bygg som en offentlig anskaffelse. Før dette punktet effektueres orienteres Planteknisk utvalg og Formannskapet om resultat.

Skjema for tilbud

For at vi skal få inn samme opplysninger fra alle tilbydere har vi utarbeidet et skjema. Alle tilbydere bes å fylle inn etterspurt informasjon og levere dette signert til post@eigersund.kommune.no. Tilbudet kan også leveres i Rådhuset, 4. etasje.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål rettes til prosjektleder Thor Einar Langeland. Vi gjør oppmerksom på at hvis vi får spørsmål som flere tilbydere kan ha nytte av, vil vi fortløpende legge ut svarene her på denne siden.

Relaterte dokumenter