Hva: Kommunestyre
Hvor: Grand hotell
Når: Mandag 30. november 18:30

Saker

 • 117/20 - Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 26.10.20
 • 118/20 - Endring av vedtekter for Eigersund Næring og Havn KF
 • 119/20 - Reguleringsendring for massedeponi og uttak gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 - Søkkemyra, Laureidfjellet. Andre gangs behandling
 • 120/20 - Reguleringsendring for byggeområde for fritidsbebyggelse Stapnes, gnr. 22 bnr. 22 mfl. Andre gangs behandling
 • 121/20 - Detaljreguleringsplan for Eigelandsdalen hyttefelt gnr. 116 bnr. 192 mfl. Andre gangs behandling
 • 122/20 - Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2031
 • 123/20 - Temaplan for hovedsykkelveinett
 • 124/20 - Evaluering av tilskuddsordninger til lag og foreninger
 • 125/20 - Revidering av forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune
 • 126/20 - IKT- og digitaliseringsstrategi for Eigersund kommune 2020-2023
 • 127/20 - Revidering av gravereglement
 • 128/20 - Endring av selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
 • 129/20 - Kontrollutvalgets vedtak - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 - 2024
 • 130/20 - Kontrollutvalgets vedtak - gevinstrealisering
 • 131/20 - Interpellasjon fra John Mong (KrF) - vannkraft- og vindkraftindustri

Relaterte lenker