Kunngjøring - Detaljregulering for fv. 44 Vassvik - Øvra Hellvigsvatnet, gang- og sykkelveg, jernbanebro med mer

Kommunestyret vedtok den 27.03.2023, sak 020/23, 20200002 Fv. 44 Vassvik - Øvra Hellvigsvatnet, gang- og sykkelveg, jernbanebro med mer. Planen legger opp til å utbedre Fv. 44 ved Hellvik, samt å bygge gang- og sykkelveg langs strekningen. Det skal i tillegg bygges ny bru over jernbanen ved Stasjonsveien. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kan påklages

Kommunestyrets vedtak og kommunedirektørens delegerte vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås.

Kontakt

Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter