Kunngjøring - Detaljregulering for del av Sandbakkane og Vannbassengan, gnr. 13 bnr. 67

Kommunestyret vedtok den 27.03.2023, sak 021/22, 19660003 - Detaljregulering for del av Sandbakkane og vannbassengan, gnr. 13 bnr. 67 mfl. Hensikten med planen er å oppdatere eldre reguleringsplan fra 1966 til dagens gjeldende lovverk og planstandard, samt sørge for at planen stemmer overens med eksisterende situasjon og terreng. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kan påklages

Kommunestyrets vedtak og kommunedirektørens delegerte vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter finnes også på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter