Løsningsorientert, Kompetent, Vennlig er Eigersund kommunes verdier. Personalet på Lagård bo- og servicesenter jobber ut fra disse verdiene.

Vi ønsker at du

 • skal oppleve trygghet, trivsel, respekt og forutsigbarhet
 • kan opprettholde dine funksjoner så lenge som mulig
 • blir møtt individuelt og har størst mulig grad av styring over eget liv ut fra hva som er viktig for deg
 • får være med på meningsfulle aktiviteter
 • får god næringsrik kost
 • blir godt ivaretatt når du er i livets siste fase

Botilbud

Lagård bo- og servicesenter er det sist bygde bo- og servicesenter i Eigersund kommune, og stod ferdig høsten 2003.

Tilbudet som gis er

 • bofelleskapsleilighet
 • langtidsplass
 • korttidsplasser

Leilighetene på Lagård er organisert som åpen omsorg (hjemmesykepleie), og ledige leiligheter tildeles etter søknad som behandles i tiltaksteam.

De som flytter inn på Lagård beholder sin fastlege, har egne medisiner, egne møbler osv. Det betales husleie, strøm og evt. TV – lisens.

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og kommunal trygghetsalarm er behovsprøvde tjenester. En søker om tjenester en har behov for, og det fattes skriftlig vedtak. Kommunal trygghetsalarm er en egen betalt tjeneste.

De som får tildelt langtidsopphold/korttidsopphold er tilknyttet egen sykehjemslege. For oppholdet betaler man vederlag – dvs. beregning ut fra inntekt.

Personalet på Lagård arbeider for at du skal kunne ivareta dine fysiske funksjoner, og tilrettelegger hjelpen individuelt til deg. Det som er viktig for deg, er viktig for oss!

Både de som bor i bofelleskapene og sykehjemsbeboerne får alle tilbud om å spise i felleskap med andre. Vi har fokus på god og riktig ernæring, og det sosiale rundt måltider er viktig.

Aktivitetstilbud

Personalet på Lagård bo- og servicesenter vektlegger et variert aktivitetstilbud og tilrettelegger for at alle skal få en meningsfull hverdag. Vi har en flott hage på baksiden av bygget.

Beboere kan delta på aktiviteter i regi av frivillige fra Frivilligsentralen, hvor det er ulike aktiviteter, som trim, bingo, andakt, bildefremvisning, allsang, underholdning, konserter, bussturer, baking, høytlesning, sittedans, kafè samt sommerfest.

Digital aktivitetsmedisin

Fysisk aktivitet og strukturert trening hos den eldre befolkningen har mange positive effekter. Regelmessig aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og det er en viktig kilde til energi, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse. Dette kan bidra til å styrke balansen og forebygge fall og funksjonssvikt. 

På Lagård bo- og servicesenter benyttes treningsfilmer som er utarbeidet av fysioterapeuter i forbindelse med daglig trim på dagsenteret.

Velferdsteknologi

I løpet av de siste årene har Lagård bo- og servicesenter i økende grad tatt i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologi kan for eksempel være medisindispensere, GPS(-klokker), ulike former for sensorer som kan virke fallforebyggende og løsninger som gjør det mulig for våre beboere og selvstendig måle vitalier som f.eks. oksygenmengden i blodet.

Velferdsteknologi kan bidra til at:

 • Brukere får økt trygghet, selvstendighet, livskvalitet og mestring i eget liv
 • Pårørende får økt trygghet og mestring av livssituasjon
 • Ansatte får brukt fagkompetanse på en mer effektiv måte
 • Bedre ressursutnyttelse i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Priser

Se egen prisliste for helse- og omsorgstjenester.

Kontakt

Telefon

Hovednummer: 941 51 999

Boliger

 • Utsikten: 969 41 583
 • Utsikten: 969 41 584
 • Solglimt: 969 41 585
 • Solglimt: 969 41 586
 • Tunet: 969 41 587
 • Tunet: 969 41 588
 • Stien: 969 41 589
 • Stien: 969 41 590
 • Bekkefaret: 969 41 591
 • Bekkefaret: 969 41 592

Ansatte

 • Vakttelefon sykepleier: 994 17 568
 • Sekretær (mandag, tirsdag, torsdag og fredag 07:00-13:30): 901 88 250
 • Faglig koordinator (dagtid ukedager): 903 65 175
 • Leder (dagtid ukedager): 909 78 150

Besøksadresse

Sjukehusveien 38 b
4373  Egersund