Oversikt over stillingene finner du her.

Da budsjett for 2011 ble behandlet i desember 2010 ble det fattet vedtak om budsjettmessige reduksjoner som ikke var spesifisert. I påvente av å avklare hvilke tiltak som skulle iverksettes ble det bestemt at en skulle ha en midlertidig ansettelsesstopp i ledige stillinger ut over våren for en del stillinger.

I og med at ansettelsesstoppen har vart noen måneder er det et større antall stillinger som vi nå er nødt til å lyse ut av driftsmessige årsaker. Det haster også med å få lyst ut disse slik at en kan få foretatt tilsetting i flest mulig av de ledige stillingene før sommeren og det er d
isse stillingene som nå lyses ut i aviser og på våre nettsider.

I tillegg til de stillinger som fremkommer i aviser/ nettsider er det stillinger med større stillingsprosent som vi ihht lov/ avtaleverk er forpliktet til å lyse ut internt i kommunen. Dette må vi gjøre hvis vi har grunn til å anta at vi har kvalifiserte faste ansatte som ønsker utvidelse av sin stillingsstørrelse. Innen helse - og da spesielt fagarbeiderstillinger - må vi i de fleste tilfeller sjekke dette ut internt før stillingene eventuelt kan lyses ut eksternt.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn, og  - og oppfordrer dere til å elektronisk. Ved å legge inn CV`en gang i vårt søkersystem kan en benytte denne igjen dersom en søker jobb i Eigersund kommune ved en senere anledning.

Dersom det er spørsmål av generell art så er kontaktperson kommunalsjef Kristin B. Haugland. For spørsmål om de enkelte stllingene henvises det til den enkelte stillingsutlysning.