Planteknisk utvalg har i møte den 10.02.2015 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3  m.fl. - Søkkemyra, Øygreid – PTU sak 023/15 ut til offentlig ettersyn.

En har mottatt forslag til detaljregulering for massedeponi med konsekvensutredning gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 m.fl. - Søkkemyra, Øygreid. Det er beregnet 20 års driftstid. Det skal etableres sedimentasjonsbasseng for å håndtere avrenning fra uttaksområdet. Etter ferdig deponi skal arealene tilbakeføres til LNFR-område på en måte som hensyn tar både landskapsbildet og fremtidig landbruksdrift. Det er utarbeidet og fastsatt planprogram for plan og KU. Konsekvensutredningen (KU) er basert på innholdet i godkjent planprogram. Massedeponiet vil derfor være et positivt bidrag til regionen når det gjelder tilgang på byggeråstoffer. Som det fremgår av konsekvensutredningen av tiltaket har tiltaket overveiende små negative konsekvenser for de aktuelle utredningstema. De største konsekvensene er det knyttet til naturmiljø, der en viktig naturbeitemark vil bli ødelagt med deponiet. Dette blir uansett tilbakeført som fulldyrka mark etter at deponeringsperioden er over.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter

Uttalelser og merknader

Høringsperiode er 6. mars til 24. april 2015. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 24. april 2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.