Fastsetting av planprogram – Detaljregulering med konsekvensutredning for masseuttak M14 og M15, gnr. 57, bnr. 1, 2, 3, 15, 18 m.fl. – Hegrestad og Gjermestad, Hellvik

Eigersund kommune ved rådmannen har etter delegert fullmakt fastsatt «Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for masseuttak M14 og M15 gnr. 57 bnr. 1,2, 3, 15, 18 m.fl.» revidert sist den 26.02.2018. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Områdets karakter og omfang utløser krav om konsekvensutredning i tråd med «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven», jf. plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 jf. § 14-2.

Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 jf. § 14-2 og Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 6.

Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er derfor ikke klagerett på vedtaket om fastsetting av planprogrammet.

Planprogrammet med tilhørende dokumenter er fra den 12.03.18 lagt ut på plankontoret i Lerviksgården, Egersund, samt på hovedbiblioteket i Egersund. Dokumentene blir liggende til den 20.04.18.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter