Kartleggingen må være målrettet mot de HMS-faktorer som ønskes undersøkt, og leder har ansvar for å sikre oppfølging av resultatene som en del av internt forbedringsarbeid.

Bakgrunn

Arbeidsmiljøloven setter krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er disse krav som danner grunnlaget for Eigersund kommune sine medarbeiderundersøkelser. Undersøkelsene skal være anonyme og gi en pekepinn hvordan arbeidsmiljøet er ved den enkelte arbeidsplass.

Det å fremskaffe statistikk over resultater om arbeidsforholdene på en arbeidsplass er imidlertid ikke nok. Det viktigste arbeider begynner når resultatene foreligger.

Oppfølging av undersøkelsen

Leder skal sikre at resultatene fra undersøkelsen er kjent blant de ansatte. Resultatene vil gi noen indikasjoner på hva som fungerer godt og hva som eventuelt kan bli bedre. Jo mer konkrete tilbakemeldingene er, desto enklere vil det bli å iverksette de riktige tiltakene i etterkant. Det er avgjørende for å lykkes at ansatte og lokalt verneombud medvirker i vurderingen av tiltak og gjennomføringen av disse. Dette skjer gjennom dialog og åpne prosesser.

Det er flere ulike tilnærminger og metoder for å skape konstruktive prosesser i oppfølgingen av resultatene. Den enkelte leder velger selv hvilken metode som er mest hensiktsmessig basert på egen kompetanse, preferanser og personalgruppens størrelse og sammensetning. Et forslag til metode finner du her og i lenkene under.

Arbeidet med resultatene og prosessen med de ansatte skal oppsummeres i en forpliktende handlingsplan. Handlingsplanen skal brukes internt i det videre arbeidet for å sikre gjennomføring og evaluering av hvorvidt fastsatte tiltak har ført til ønsket resultat. Forslag til handlingsplan finner du her.

Når handlingsplan er utarbeidet skal det rapporteres tjenestevei til arbeidsmiljøutvalget for tjenesteområdet. Skjema for rapportering finner du her.

Nyttige lenker og verktøy