Eigersund kommune har mottatt en søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for boligområde på gnr. 60 bnr. 61, Hellvik som medfører at vei forkortes med 18 meter.

En har i denne saken kommet inn på følgende forhold

  • vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
  • kort presentasjon av hva saken gjelder
  • gjennomgang av uttaler
  • rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i saksutredningen og vil derfor etter en samlet vurdering vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for boligområde på gnr. 60 bnr. 61, Hellvik som medfører at vei jfr. kart forkortes med 18 meter.

Rådmannens vedtak 20.11.2014

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for boligområde på gnr. 60 bnr. 61, Hellvik som medfører at vei forkortes med 18 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter