Rådmannen har fattet følgende vedtak etter delegert fullmakt

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Terlandstykket som medfører at frisiktlinje som går over tomt 12 endres fra 10x30 m til 4x30 m og byggelinjen endres tilsvarende på tomt 12. Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl §§ 27-3 og 15, jf. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. Sakens dokumenter er også lagt ut her på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:

  1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
  2. kort presentasjon av hva saken gjelder
  3. gjennomgang av uttaler
  4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring

En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL. Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører.

Dersom det er tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det er kun tale om justering av formålsgrense. Videre medfører ikke endringen at en utelater formål. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under begrepet mindre reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Beskrivelse av endringen

Det er søkt om endring av frisiktsone samt byggelinje på tomt nr 12 i Terlandstykket. Grunne til endringen er at frisiktlinjen er tegnet 10x30 m i eksisterende plan, mens tekst sier 4x30 m. Det er med andre ord snakk om en feil i vedtatt reguleringsplan som fører til at eier av tomt nr 12 ikke får utnyttet hagen sinn slik som han ønsker

Konsekvenser av endringen

Endringen vurderes ikke å ha noen vesentlige konsekvenser annet enn at frisiktsone blir justert til det som den sakl være og at byggelinjen jsusteres tilsvarende..

3. Gjennomgang av uttaler

Endringen er varslet til berørt eier av tomt 12 samt tiltakshaver. Endringen berører kun tomt 12 samt utbygger og det er også disse som har bedt om justeringen i forbindelse med detaljplanlegging.

Barn, unge

Endringen medfører ikke endringer som vurderes å ha betydning.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1

Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.

Ingen kjente.

Universell utforming:

Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon

Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet vurdering vedta en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Terlandstykket som medfører at frisiktlinje som berøer tomt 12 endres fra 10x30 til 4x30 og byggelinjen endres tilsvarende for tomt 12.

Relaterte dokumenter