Kommunene behøver oversikt når det gjelder befolkningens behov for og tilgang av boliger i nåtid og framtid. Spesielt er dette viktig når det gjelder eldrebefolkningen og dennes behov for tilpasset og tilgjengelig bolig. Rapporten dokumenterer fase 2 i et prosjekt hvor vi i samarbeid med Eigersund kommune, har utviklet et modellverktøy til hjelp for kommuner i analysearbeid og planlegging. I denne rapporten beskrives modellen slik den nå fremstår i fase 2. Rapporten inneholder eksempler fra Eigersund på hvordan modellen kan benyttes som grunnlag for bolig-politisk planlegging.

Prosjektet er ledet av NORCE, med deltakelse fra Universitetet i Stavanger, og er finansiert av midler fra Husbanken. Øystein Fjelldal, Brita Gjerstad og Svein Ingve Nødland i samarbeid med prosjektgruppe Eigersund som har bestått av;

  • Bente Bø Torvaldsen (Regnskapsleder)
  • Margit Aareskjold (leder bygg og eiendom)
  • Dag Kjetil Tonheim (plansjef)
  • Arvid Røyneberg (Kommunalsjef samfunnsutvikling)
  • Anne Brit  W Tengesdal (helsefaglig ansvarlig)
  • Eli Sævareid (rådgiver helse og omsorg, koordinator mellom kommunal prosjektgruppe og forskerteamet)
I tillegg har leder av Felles brukerutvalg, Svenn Manum, bidratt aktivt med innspill underveis. Det samme har ulike ansatte i kommunen, og også representanter fra privat næringsliv, der det har vært aktuelt.

Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av ansatte i Eigersund kommune, brukerrepresentanter, Husbanken, Rogaland fylkeskommune, statsforvalteren i Rogaland, Stavanger Universitetssykehus (SUS) og KS.

Her kan du lese rapporten: 2022-07 - Implementering av modell for behov og tilgang tilgjengelige boliger - NORCE H&S, sluttrapport 26-2022

Aktuelle lenker