Tur- og sykkelveien Hellvik - Egersund er en svært populær turvei og er delvis basert på deler av den gamle trassen til Jærbanen. Allerede i 2005 etterlyste Bane Nor (da Jernbaneverket) ved sin sikkerhetsdirektør i Region Vest planene fra Eigersund kommune om gangbro. Dette da det var store sikkerhetsutfordringer knyttet til gangtrafikk på jernbanesporet. I brevet fra 2005 går det frem at: 

«Jeg tillater meg med dette å sende en forespørsel om kommunens planer for fullføring av gang-og sykkelbroen over Launessundet i Eigersund kommune.

Som kommunen sikkert kjenner til så er dette stedet et farlig punkt på Sørlandsbanen. Jernbaneverket har svært mange uønskede hendelser der togpersonalet har rapportert om personer i sporet på broen.

Videre er det mange rapporteringer om personer som fisker fra broen, samt at jernbanebroen blir brukt som gangforbindelse mellom den avsluttende gang -og sykkevei på hver side av sundet.

Jernbaneverket har høy fokus på sikkerhet og vi håper at kommunen snarlig vil fullføre sitt broprosjekt over elven. 

Vi imøteser Deres snarlige svar.»

Både Bane Nor (Jernbaneverket), Eigersund kommune og ikke minst alle brukerne av gang- og turveien, var derfor svært fornøyd da kommunen med hjelp fra Aker Solutions fikk på plass gangbroen i 2007. Det vil derfor være svært uheldig og problematisk dersom utbedringen av jernbanebroen skulle medføre at gangbroen vil måtte bli stengt i en lengre periode. Og som ordføreren påpeker i sitt brev, er dette ikke utelukkende en problematikk for Eigersund kommune, men også for Bane Nor:

"Som brevet fra Jernbaneverket påpeker vil en stenging av gang- og sykkelbroen på Launes også ha alvorlige konsekvenser for sikkerhet på jernbanen og er således ikke utelukkende en sak for kommunen.

Dersom en utbedring skal skje i kommunal regi, må det utarbeides spesifikasjon og anbudsdokumenter, samt kjøres en full anbudsprosess. Dette vil nødvendigvis måtte medføre at gangbroen vil måtte bli stengt i en svært lang periode med de sikkerhetsmessige konsekvenser det vil få jf. brevet fra Jernbaneverket om perioden før gangbroen ble bygd. Vi gjør oppmerksom på at dette er en svært mye brukt gang- og sykkelvei."

Kommunen håper at det i samarbeid med Bane Nor er mulig å komme frem til en løsning som også ivaretar de sikkerhetsmessige utfordringer som ble påpekt i 2005 før gangbroen kommer på plass, og som gjør at gangbroen ikke blir stengt ut over det som er absolutt nødvendig i forbinelse med utbedring av jernbanebroen.

Les ordførerens brev her. (Merk at dette er en korrigert versjon. Rett dato for arbeidet til Bane Nor er 25-29 august og ikke september. Dette er nå korrigert)

Det var i 2015 at Bane Nor (Jernbaneverktet) søkte byggetillatelse for å bytte en av de tre jernbanebroene på Launes da den var i svært dårlig teknisk stand. I etterkant av ekstremværet Synne i desember 2015, ble det klart at jernbanebroen med utfyllingene utgjorde et flomproblem. Eigersund kommune så seg derfor i første omgang nødt til avslå søknaden om å erstatte jernbanebroen på Launes. Dette da den første søknaden ikke tok tilstrekkelig samfunnssikkerhetsmessige hensyn. Under ekstremværet var vannstanden opp til 2,5 m høyere på innsiden av jernbanebroen enn på utsiden, noe som medførte skader på omkringliggende området. Det gjorde også at jernbanen var stengt i 11 døgn. Dette siste var bla årsaken til at Rogaland Fylkeskommune, NHO, LO og Stavanger Næringsforening innvolverte seg i prosessen med å få til en løsning.

Etter en felles prosess mellom Bane Nor (Jernbaneverket) og kommunen, der også samferdselsministeren bidro positivt, ble en revidert søknad innvilget. Tillatelsen til Bane Nor (Jernbaneverket) var basert på en tiltaksplan for flomsikring av Launessundet og konklusjonen var bla: 

"Det foreslåtte tiltak med ny brukonstruksjon og omfattende fjerning av masser i Launessundet gir en forbedret vanngjennomstrømming og vesentlig reduksjon i vannstand i Tengsvågen ved flom." 
 
"Den nye brukonstruksjonen er 54 meter opp mot dagens brukonstruksjon på 10 meter. Dagens brukonstruksjon er lagt på fylling mens det planlagte tiltaket fundamenteres på stålrørspæler til fjell. Dette innebærer at ca. 40 meter med fylling graves bort. En ytterligere forbedring er at den planlagte konstruksjonen øker klaringen mellom vannspeilet og underkant av bru med ca. 20 cm."

 

Det er dette arbeidet som er bakgrunnen for utbedringene på Launes i aug 2017.